ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن سهرابیان کفراج، عبدالحسین شیروی، ویدا حجتی، مجتبی خاکساریان، مریم علی پور، (1398). بررسی اثر ضدتوموری عصاره ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول های گلیومای C6، فصلنامه یافته، 21(3)، 96-104. magiran.com/p2059190
Hassan Sohrabian Kafraj, Abdolhosein Shiravi, Vida Hojati, Mojtaba Khaksarian, Maryam Alipour, (2019). An investigation of the anti-tumor effect of the hydroalcoholic extract of zingiber officinale on the C6 glioma cell line, Yafteh, 21(3), 96-104. magiran.com/p2059190
حسن سهرابیان کفراج، عبدالحسین شیروی، ویدا حجتی، مجتبی خاکساریان، مریم علی پور، بررسی اثر ضدتوموری عصاره ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول های گلیومای C6. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(3): 96-104. magiran.com/p2059190
Hassan Sohrabian Kafraj, Abdolhosein Shiravi, Vida Hojati, Mojtaba Khaksarian, Maryam Alipour, An investigation of the anti-tumor effect of the hydroalcoholic extract of zingiber officinale on the C6 glioma cell line, Yafteh, 2019; 21(3): 96-104. magiran.com/p2059190
حسن سهرابیان کفراج، عبدالحسین شیروی، ویدا حجتی، مجتبی خاکساریان، مریم علی پور، "بررسی اثر ضدتوموری عصاره ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول های گلیومای C6"، فصلنامه یافته 21، شماره 3 (1398): 96-104. magiran.com/p2059190
Hassan Sohrabian Kafraj, Abdolhosein Shiravi, Vida Hojati, Mojtaba Khaksarian, Maryam Alipour, "An investigation of the anti-tumor effect of the hydroalcoholic extract of zingiber officinale on the C6 glioma cell line", Yafteh 21, no.3 (2019): 96-104. magiran.com/p2059190
حسن سهرابیان کفراج، عبدالحسین شیروی، ویدا حجتی، مجتبی خاکساریان، مریم علی پور، (1398). 'بررسی اثر ضدتوموری عصاره ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول های گلیومای C6'، فصلنامه یافته، 21(3)، صص.96-104. magiran.com/p2059190
Hassan Sohrabian Kafraj, Abdolhosein Shiravi, Vida Hojati, Mojtaba Khaksarian, Maryam Alipour, (2019). 'An investigation of the anti-tumor effect of the hydroalcoholic extract of zingiber officinale on the C6 glioma cell line', Yafteh, 21(3), pp.96-104. magiran.com/p2059190
حسن سهرابیان کفراج؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی؛ مجتبی خاکساریان؛ مریم علی پور. "بررسی اثر ضدتوموری عصاره ی هیدروالکی زنجبیل بر روی رده سلول های گلیومای C6". فصلنامه یافته، 21 ،3 ، 1398، 96-104. magiran.com/p2059190
Hassan Sohrabian Kafraj; Abdolhosein Shiravi; Vida Hojati; Mojtaba Khaksarian; Maryam Alipour. "An investigation of the anti-tumor effect of the hydroalcoholic extract of zingiber officinale on the C6 glioma cell line", Yafteh, 21, 3, 2019, 96-104. magiran.com/p2059190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال