ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Doshmanziari, Arash Sarveazad, Fatemeh Moradi, Marjan Shariatpanahi, Esfandiar Doshmanziari, Sara Simorgh, Mina Eftekharzadeh, (2019). Evaluation of Aβ Deposits in the Hippocampus of a Rat Model of Alzheimer’s Disease After Intravenous Injection of Human Adipose Derived Stem Cells by Immuno- and Thioflavin S-Costaining, Thrita, 8(24), 3. magiran.com/p2059314
Maryam Doshmanziari, Arash Sarveazad, Fatemeh Moradi, Marjan Shariatpanahi, Esfandiar Doshmanziari, Sara Simorgh, Mina Eftekharzadeh, Evaluation of Aβ Deposits in the Hippocampus of a Rat Model of Alzheimer’s Disease After Intravenous Injection of Human Adipose Derived Stem Cells by Immuno- and Thioflavin S-Costaining, Thrita, 2019; 8(24): 3. magiran.com/p2059314
Maryam Doshmanziari, Arash Sarveazad, Fatemeh Moradi, Marjan Shariatpanahi, Esfandiar Doshmanziari, Sara Simorgh, Mina Eftekharzadeh, "Evaluation of Aβ Deposits in the Hippocampus of a Rat Model of Alzheimer’s Disease After Intravenous Injection of Human Adipose Derived Stem Cells by Immuno- and Thioflavin S-Costaining", Thrita 8, no.24 (2019): 3. magiran.com/p2059314
Maryam Doshmanziari, Arash Sarveazad, Fatemeh Moradi, Marjan Shariatpanahi, Esfandiar Doshmanziari, Sara Simorgh, Mina Eftekharzadeh, (2019). 'Evaluation of Aβ Deposits in the Hippocampus of a Rat Model of Alzheimer’s Disease After Intravenous Injection of Human Adipose Derived Stem Cells by Immuno- and Thioflavin S-Costaining', Thrita, 8(24), pp.3. magiran.com/p2059314
Maryam Doshmanziari; Arash Sarveazad; Fatemeh Moradi; Marjan Shariatpanahi; Esfandiar Doshmanziari; Sara Simorgh; Mina Eftekharzadeh. "Evaluation of Aβ Deposits in the Hippocampus of a Rat Model of Alzheimer’s Disease After Intravenous Injection of Human Adipose Derived Stem Cells by Immuno- and Thioflavin S-Costaining", Thrita, 8, 24, 2019, 3. magiran.com/p2059314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال