ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق جعفرزاده درابی، ابراهیم بیگ زاده، (1398). تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(99)، 303-330. magiran.com/p2060429
Sadegh Jafarzadeh Darabi , Ebrahim Beigzadeh, (2019). Ethnology of Legislative Approaches to Environmental Protection: Challenges and Instances, Majlis and Rahbord, 26(99), 303-330. magiran.com/p2060429
صادق جعفرزاده درابی، ابراهیم بیگ زاده، تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1398؛ 26(99): 303-330. magiran.com/p2060429
Sadegh Jafarzadeh Darabi , Ebrahim Beigzadeh, Ethnology of Legislative Approaches to Environmental Protection: Challenges and Instances, Majlis and Rahbord, 2019; 26(99): 303-330. magiran.com/p2060429
صادق جعفرزاده درابی، ابراهیم بیگ زاده، "تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق"، فصلنامه مجلس و راهبرد 26، شماره 99 (1398): 303-330. magiran.com/p2060429
Sadegh Jafarzadeh Darabi , Ebrahim Beigzadeh, "Ethnology of Legislative Approaches to Environmental Protection: Challenges and Instances", Majlis and Rahbord 26, no.99 (2019): 303-330. magiran.com/p2060429
صادق جعفرزاده درابی، ابراهیم بیگ زاده، (1398). 'تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 26(99)، صص.303-330. magiran.com/p2060429
Sadegh Jafarzadeh Darabi , Ebrahim Beigzadeh, (2019). 'Ethnology of Legislative Approaches to Environmental Protection: Challenges and Instances', Majlis and Rahbord, 26(99), pp.303-330. magiran.com/p2060429
صادق جعفرزاده درابی؛ ابراهیم بیگ زاده. "تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق". فصلنامه مجلس و راهبرد، 26 ،99 ، 1398، 303-330. magiran.com/p2060429
Sadegh Jafarzadeh Darabi ; Ebrahim Beigzadeh. "Ethnology of Legislative Approaches to Environmental Protection: Challenges and Instances", Majlis and Rahbord, 26, 99, 2019, 303-330. magiran.com/p2060429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال