ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zahra Babadi Akashe, BiBi Eshrat Zamani , Ali Kheradmand, (2019). Investigating the Factors Influencing E-Book Acceptance Among Students from Less-Privileged Regions: A Case Study on Students of Shahrekord Universities, Strides in Development of Medical Education , 16(1), 20. magiran.com/p2060498
Zahra Babadi Akashe, BiBi Eshrat Zamani , Ali Kheradmand, Investigating the Factors Influencing E-Book Acceptance Among Students from Less-Privileged Regions: A Case Study on Students of Shahrekord Universities, Strides in Development of Medical Education , 2019; 16(1): 20. magiran.com/p2060498
Zahra Babadi Akashe, BiBi Eshrat Zamani , Ali Kheradmand, "Investigating the Factors Influencing E-Book Acceptance Among Students from Less-Privileged Regions: A Case Study on Students of Shahrekord Universities", Strides in Development of Medical Education 16, no.1 (2019): 20. magiran.com/p2060498
Zahra Babadi Akashe, BiBi Eshrat Zamani , Ali Kheradmand, (2019). 'Investigating the Factors Influencing E-Book Acceptance Among Students from Less-Privileged Regions: A Case Study on Students of Shahrekord Universities', Strides in Development of Medical Education , 16(1), pp.20. magiran.com/p2060498
Zahra Babadi Akashe; BiBi Eshrat Zamani ; Ali Kheradmand. "Investigating the Factors Influencing E-Book Acceptance Among Students from Less-Privileged Regions: A Case Study on Students of Shahrekord Universities", Strides in Development of Medical Education , 16, 1, 2019, 20. magiran.com/p2060498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال