به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرنوش خراسانی زاده، حمید صابری، مهدی مومنی، میرنجف موسوی، (1398). مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، 465-478. magiran.com/p2060565
Farnoush Khorasani Zadeh, Hamid Saberi , Mehdi Momeni, Mirnajaf Mousavi, (2019). Comparative Comparison of the of Quality of Urban Public Spaces(Case Study of District 1 and 6 of Isfahan), Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), 465-478. magiran.com/p2060565
فرنوش خراسانی زاده، حمید صابری، مهدی مومنی، میرنجف موسوی، مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(4): 465-478. magiran.com/p2060565
Farnoush Khorasani Zadeh, Hamid Saberi , Mehdi Momeni, Mirnajaf Mousavi, Comparative Comparison of the of Quality of Urban Public Spaces(Case Study of District 1 and 6 of Isfahan), Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(4): 465-478. magiran.com/p2060565
فرنوش خراسانی زاده، حمید صابری، مهدی مومنی، میرنجف موسوی، "مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 4 (1398): 465-478. magiran.com/p2060565
Farnoush Khorasani Zadeh, Hamid Saberi , Mehdi Momeni, Mirnajaf Mousavi, "Comparative Comparison of the of Quality of Urban Public Spaces(Case Study of District 1 and 6 of Isfahan)", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.4 (2019): 465-478. magiran.com/p2060565
فرنوش خراسانی زاده، حمید صابری، مهدی مومنی، میرنجف موسوی، (1398). 'مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، صص.465-478. magiran.com/p2060565
Farnoush Khorasani Zadeh, Hamid Saberi , Mehdi Momeni, Mirnajaf Mousavi, (2019). 'Comparative Comparison of the of Quality of Urban Public Spaces(Case Study of District 1 and 6 of Isfahan)', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), pp.465-478. magiran.com/p2060565
فرنوش خراسانی زاده؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ میرنجف موسوی. "مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت کیفیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 و 6 شهر اصفهان)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،4 ، 1398، 465-478. magiran.com/p2060565
Farnoush Khorasani Zadeh; Hamid Saberi ; Mehdi Momeni; Mirnajaf Mousavi. "Comparative Comparison of the of Quality of Urban Public Spaces(Case Study of District 1 and 6 of Isfahan)", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 4, 2019, 465-478. magiran.com/p2060565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال