ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرامت الله زیاری، احمد حاتمی، سحر مصباحی، حسن عاشوری، (1398). ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، 569-586. magiran.com/p2060571
Keramatalah Zayyri , Ahmad Hatami, Sahar Mesbahi, Hassan Ashori, (2019). Evaluating and Analyzing Livability Dimensions and Components in Small Towns Regarding Sustainable Development: Bandar Deilam (A Case Study, Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), 569-586. magiran.com/p2060571
کرامت الله زیاری، احمد حاتمی، سحر مصباحی، حسن عاشوری، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(4): 569-586. magiran.com/p2060571
Keramatalah Zayyri , Ahmad Hatami, Sahar Mesbahi, Hassan Ashori, Evaluating and Analyzing Livability Dimensions and Components in Small Towns Regarding Sustainable Development: Bandar Deilam (A Case Study, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(4): 569-586. magiran.com/p2060571
کرامت الله زیاری، احمد حاتمی، سحر مصباحی، حسن عاشوری، "ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 4 (1398): 569-586. magiran.com/p2060571
Keramatalah Zayyri , Ahmad Hatami, Sahar Mesbahi, Hassan Ashori, "Evaluating and Analyzing Livability Dimensions and Components in Small Towns Regarding Sustainable Development: Bandar Deilam (A Case Study", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.4 (2019): 569-586. magiran.com/p2060571
کرامت الله زیاری، احمد حاتمی، سحر مصباحی، حسن عاشوری، (1398). 'ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، صص.569-586. magiran.com/p2060571
Keramatalah Zayyri , Ahmad Hatami, Sahar Mesbahi, Hassan Ashori, (2019). 'Evaluating and Analyzing Livability Dimensions and Components in Small Towns Regarding Sustainable Development: Bandar Deilam (A Case Study', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), pp.569-586. magiran.com/p2060571
کرامت الله زیاری؛ احمد حاتمی؛ سحر مصباحی؛ حسن عاشوری. "ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،4 ، 1398، 569-586. magiran.com/p2060571
Keramatalah Zayyri ; Ahmad Hatami; Sahar Mesbahi; Hassan Ashori. "Evaluating and Analyzing Livability Dimensions and Components in Small Towns Regarding Sustainable Development: Bandar Deilam (A Case Study", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 4, 2019, 569-586. magiran.com/p2060571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال