به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی درویشی، کمال جوانمرد، زهرا حضرتی صومعه، (1398). بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، 655-663. magiran.com/p2060575
Mahdi Darvishi, Kamal Javanmard , Zahra Hazrati Someh, (2019). The Impact of Social Participation on Local Governance Performance (Islamic Town and Village Councils - Municipal and rural governors) Case Study: Damavand City, Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), 655-663. magiran.com/p2060575
مهدی درویشی، کمال جوانمرد، زهرا حضرتی صومعه، بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(4): 655-663. magiran.com/p2060575
Mahdi Darvishi, Kamal Javanmard , Zahra Hazrati Someh, The Impact of Social Participation on Local Governance Performance (Islamic Town and Village Councils - Municipal and rural governors) Case Study: Damavand City, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(4): 655-663. magiran.com/p2060575
مهدی درویشی، کمال جوانمرد، زهرا حضرتی صومعه، "بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 4 (1398): 655-663. magiran.com/p2060575
Mahdi Darvishi, Kamal Javanmard , Zahra Hazrati Someh, "The Impact of Social Participation on Local Governance Performance (Islamic Town and Village Councils - Municipal and rural governors) Case Study: Damavand City", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.4 (2019): 655-663. magiran.com/p2060575
مهدی درویشی، کمال جوانمرد، زهرا حضرتی صومعه، (1398). 'بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، صص.655-663. magiran.com/p2060575
Mahdi Darvishi, Kamal Javanmard , Zahra Hazrati Someh, (2019). 'The Impact of Social Participation on Local Governance Performance (Islamic Town and Village Councils - Municipal and rural governors) Case Study: Damavand City', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), pp.655-663. magiran.com/p2060575
مهدی درویشی؛ کمال جوانمرد؛ زهرا حضرتی صومعه. "بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی (شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری) مطالعه موردی: شهر دماوند". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،4 ، 1398، 655-663. magiran.com/p2060575
Mahdi Darvishi; Kamal Javanmard ; Zahra Hazrati Someh. "The Impact of Social Participation on Local Governance Performance (Islamic Town and Village Councils - Municipal and rural governors) Case Study: Damavand City", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 4, 2019, 655-663. magiran.com/p2060575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال