به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه نخعی، اسفندیار بندریان، بختیار عزت پناه، (1398). ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، 719-744. magiran.com/p2060579
Mahdeyeh Nakhaei, Esfandiar Bandaryan , Bakhteiar Ezatpanah, (2019). Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality), Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), 719-744. magiran.com/p2060579
مهدیه نخعی، اسفندیار بندریان، بختیار عزت پناه، ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(4): 719-744. magiran.com/p2060579
Mahdeyeh Nakhaei, Esfandiar Bandaryan , Bakhteiar Ezatpanah, Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality), Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(4): 719-744. magiran.com/p2060579
مهدیه نخعی، اسفندیار بندریان، بختیار عزت پناه، "ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 4 (1398): 719-744. magiran.com/p2060579
Mahdeyeh Nakhaei, Esfandiar Bandaryan , Bakhteiar Ezatpanah, "Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality)", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.4 (2019): 719-744. magiran.com/p2060579
مهدیه نخعی، اسفندیار بندریان، بختیار عزت پناه، (1398). 'ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(4)، صص.719-744. magiran.com/p2060579
Mahdeyeh Nakhaei, Esfandiar Bandaryan , Bakhteiar Ezatpanah, (2019). 'Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality)', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(4), pp.719-744. magiran.com/p2060579
مهدیه نخعی؛ اسفندیار بندریان؛ بختیار عزت پناه. "ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،4 ، 1398، 719-744. magiran.com/p2060579
Mahdeyeh Nakhaei; Esfandiar Bandaryan ; Bakhteiar Ezatpanah. "Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality)", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 4, 2019, 719-744. magiran.com/p2060579
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال