ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محیا تفضلی، پدرام عطارد، سید محمد حجتی، مهرسده تفضلی، (1398). ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(14)، 39-47. magiran.com/p2060668
Mahya Tafazoli, Pedram Attarod, Seyed Mohammad Hojjati, Mehrcedeh Tafazoli, (2019). Throughfall Chemistry of Persian Maple (Acer velutinim) and Turkish Pine (Pinus brutia) Plantations in East of Mazandaran, Ecology of Iranian Forests, 7(14), 39-47. magiran.com/p2060668
محیا تفضلی، پدرام عطارد، سید محمد حجتی، مهرسده تفضلی، ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(14): 39-47. magiran.com/p2060668
Mahya Tafazoli, Pedram Attarod, Seyed Mohammad Hojjati, Mehrcedeh Tafazoli, Throughfall Chemistry of Persian Maple (Acer velutinim) and Turkish Pine (Pinus brutia) Plantations in East of Mazandaran, Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(14): 39-47. magiran.com/p2060668
محیا تفضلی، پدرام عطارد، سید محمد حجتی، مهرسده تفضلی، "ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 14 (1398): 39-47. magiran.com/p2060668
Mahya Tafazoli, Pedram Attarod, Seyed Mohammad Hojjati, Mehrcedeh Tafazoli, "Throughfall Chemistry of Persian Maple (Acer velutinim) and Turkish Pine (Pinus brutia) Plantations in East of Mazandaran", Ecology of Iranian Forests 7, no.14 (2019): 39-47. magiran.com/p2060668
محیا تفضلی، پدرام عطارد، سید محمد حجتی، مهرسده تفضلی، (1398). 'ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(14)، صص.39-47. magiran.com/p2060668
Mahya Tafazoli, Pedram Attarod, Seyed Mohammad Hojjati, Mehrcedeh Tafazoli, (2019). 'Throughfall Chemistry of Persian Maple (Acer velutinim) and Turkish Pine (Pinus brutia) Plantations in East of Mazandaran', Ecology of Iranian Forests, 7(14), pp.39-47. magiran.com/p2060668
محیا تفضلی؛ پدرام عطارد؛ سید محمد حجتی؛ مهرسده تفضلی. "ترکیب شیمیایی تاج بارش توده های دست کاشت پلت و بروسیا در شرق مازندران". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،14 ، 1398، 39-47. magiran.com/p2060668
Mahya Tafazoli; Pedram Attarod; Seyed Mohammad Hojjati; Mehrcedeh Tafazoli. "Throughfall Chemistry of Persian Maple (Acer velutinim) and Turkish Pine (Pinus brutia) Plantations in East of Mazandaran", Ecology of Iranian Forests, 7, 14, 2019, 39-47. magiran.com/p2060668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال