ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن ناصری، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی، (1398). قابلیت تصویر ماهواره ای Rapid Eye در تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان منطقه جنگلی دشت برم استان فارس، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(14)، 58-69. magiran.com/p2060670
Mohammad Hasan Naseri, Shaban Shataee Jouibari, Jahangir Mohammadi, Shahram Ahmadi, (2019). Capability of Rapid Eye Satellite Imagery to Map the Distribution of Canopy Trees in Dashtebarm Forest Area of Fars Province, Ecology of Iranian Forests, 7(14), 58-69. magiran.com/p2060670
محمدحسن ناصری، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی، قابلیت تصویر ماهواره ای Rapid Eye در تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان منطقه جنگلی دشت برم استان فارس. نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(14): 58-69. magiran.com/p2060670
Mohammad Hasan Naseri, Shaban Shataee Jouibari, Jahangir Mohammadi, Shahram Ahmadi, Capability of Rapid Eye Satellite Imagery to Map the Distribution of Canopy Trees in Dashtebarm Forest Area of Fars Province, Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(14): 58-69. magiran.com/p2060670
محمدحسن ناصری، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی، "قابلیت تصویر ماهواره ای Rapid Eye در تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان منطقه جنگلی دشت برم استان فارس"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 14 (1398): 58-69. magiran.com/p2060670
Mohammad Hasan Naseri, Shaban Shataee Jouibari, Jahangir Mohammadi, Shahram Ahmadi, "Capability of Rapid Eye Satellite Imagery to Map the Distribution of Canopy Trees in Dashtebarm Forest Area of Fars Province", Ecology of Iranian Forests 7, no.14 (2019): 58-69. magiran.com/p2060670
محمدحسن ناصری، شعبان شتایی جویباری، جهانگیر محمدی، شهرام احمدی، (1398). 'قابلیت تصویر ماهواره ای Rapid Eye در تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان منطقه جنگلی دشت برم استان فارس'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(14)، صص.58-69. magiran.com/p2060670
Mohammad Hasan Naseri, Shaban Shataee Jouibari, Jahangir Mohammadi, Shahram Ahmadi, (2019). 'Capability of Rapid Eye Satellite Imagery to Map the Distribution of Canopy Trees in Dashtebarm Forest Area of Fars Province', Ecology of Iranian Forests, 7(14), pp.58-69. magiran.com/p2060670
محمدحسن ناصری؛ شعبان شتایی جویباری؛ جهانگیر محمدی؛ شهرام احمدی. "قابلیت تصویر ماهواره ای Rapid Eye در تهیه نقشه پراکنش تاج پوشش درختان منطقه جنگلی دشت برم استان فارس". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،14 ، 1398، 58-69. magiran.com/p2060670
Mohammad Hasan Naseri; Shaban Shataee Jouibari; Jahangir Mohammadi; Shahram Ahmadi. "Capability of Rapid Eye Satellite Imagery to Map the Distribution of Canopy Trees in Dashtebarm Forest Area of Fars Province", Ecology of Iranian Forests, 7, 14, 2019, 58-69. magiran.com/p2060670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال