ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر عبدالله پور، حسن اکبری، احمد ولی پور، مجید لطفعلیان، (1398). نقش محصولات جنگلی در معیشت جوامع محلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: استان های کردستان و آذربایجان غربی)، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(14)، 90-100. magiran.com/p2060673
JAFAR ABDOLLAPOUR, Hassan Akbari, AHMAD VALIPOUR, MAJID LOTFALIAN, (2019). The Role of Forest Products in the Livelihoods of the Local Communities of North Zagros Forests (Study: Kurdistan and West Azarbaijan Provinces), Ecology of Iranian Forests, 7(14), 90-100. magiran.com/p2060673
جعفر عبدالله پور، حسن اکبری، احمد ولی پور، مجید لطفعلیان، نقش محصولات جنگلی در معیشت جوامع محلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: استان های کردستان و آذربایجان غربی). نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 1398؛ 7(14): 90-100. magiran.com/p2060673
JAFAR ABDOLLAPOUR, Hassan Akbari, AHMAD VALIPOUR, MAJID LOTFALIAN, The Role of Forest Products in the Livelihoods of the Local Communities of North Zagros Forests (Study: Kurdistan and West Azarbaijan Provinces), Ecology of Iranian Forests, 2019; 7(14): 90-100. magiran.com/p2060673
جعفر عبدالله پور، حسن اکبری، احمد ولی پور، مجید لطفعلیان، "نقش محصولات جنگلی در معیشت جوامع محلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: استان های کردستان و آذربایجان غربی)"، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 7، شماره 14 (1398): 90-100. magiran.com/p2060673
JAFAR ABDOLLAPOUR, Hassan Akbari, AHMAD VALIPOUR, MAJID LOTFALIAN, "The Role of Forest Products in the Livelihoods of the Local Communities of North Zagros Forests (Study: Kurdistan and West Azarbaijan Provinces)", Ecology of Iranian Forests 7, no.14 (2019): 90-100. magiran.com/p2060673
جعفر عبدالله پور، حسن اکبری، احمد ولی پور، مجید لطفعلیان، (1398). 'نقش محصولات جنگلی در معیشت جوامع محلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: استان های کردستان و آذربایجان غربی)'، نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7(14)، صص.90-100. magiran.com/p2060673
JAFAR ABDOLLAPOUR, Hassan Akbari, AHMAD VALIPOUR, MAJID LOTFALIAN, (2019). 'The Role of Forest Products in the Livelihoods of the Local Communities of North Zagros Forests (Study: Kurdistan and West Azarbaijan Provinces)', Ecology of Iranian Forests, 7(14), pp.90-100. magiran.com/p2060673
جعفر عبدالله پور؛ حسن اکبری؛ احمد ولی پور؛ مجید لطفعلیان. "نقش محصولات جنگلی در معیشت جوامع محلی زاگرس شمالی (مطالعه موردی: استان های کردستان و آذربایجان غربی)". نشریه بوم شناسی جنگل های ایران، 7 ،14 ، 1398، 90-100. magiran.com/p2060673
JAFAR ABDOLLAPOUR; Hassan Akbari; AHMAD VALIPOUR; MAJID LOTFALIAN. "The Role of Forest Products in the Livelihoods of the Local Communities of North Zagros Forests (Study: Kurdistan and West Azarbaijan Provinces)", Ecology of Iranian Forests, 7, 14, 2019, 90-100. magiran.com/p2060673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال