ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حکاک، حیدر صیدزاده، (1398). طراحی الگوی عوامل موثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه، پژوهشنامه نهج البلاغه، 7(27)، 65-75. magiran.com/p2060679
Mohammad Hakkak, Heidar Seidzadeh , (2019). The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings, Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 7(27), 65-75. magiran.com/p2060679
محمد حکاک، حیدر صیدزاده، طراحی الگوی عوامل موثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه. پژوهشنامه نهج البلاغه، 1398؛ 7(27): 65-75. magiran.com/p2060679
Mohammad Hakkak, Heidar Seidzadeh , The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings, Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 2019; 7(27): 65-75. magiran.com/p2060679
محمد حکاک، حیدر صیدزاده، "طراحی الگوی عوامل موثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه"، پژوهشنامه نهج البلاغه 7، شماره 27 (1398): 65-75. magiran.com/p2060679
Mohammad Hakkak, Heidar Seidzadeh , "The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings", Quarterly Journal of Nahjolbalagha 7, no.27 (2019): 65-75. magiran.com/p2060679
محمد حکاک، حیدر صیدزاده، (1398). 'طراحی الگوی عوامل موثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه'، پژوهشنامه نهج البلاغه، 7(27)، صص.65-75. magiran.com/p2060679
Mohammad Hakkak, Heidar Seidzadeh , (2019). 'The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings', Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 7(27), pp.65-75. magiran.com/p2060679
محمد حکاک؛ حیدر صیدزاده. "طراحی الگوی عوامل موثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه". پژوهشنامه نهج البلاغه، 7 ،27 ، 1398، 65-75. magiran.com/p2060679
Mohammad Hakkak; Heidar Seidzadeh . "The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings", Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 7, 27, 2019, 65-75. magiran.com/p2060679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال