ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قربانی، بهمن اشرف سمنانی، میرزا حسن حسینی، (1398). طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه ای مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم، پژوهشنامه نهج البلاغه، 7(27)، 77-97. magiran.com/p2060680
Ali Ghorbani , Bahman Ashraf Semnani, Mirzahasan Hoseini, (2019). Designing a Model to Overcome the Management Glass Fence Based On Imam Ali (a.s) Perspectives Using Qualitative Thematic Analysis over Nahj-al-Balagheh and Gherar-al-Hekam, Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 7(27), 77-97. magiran.com/p2060680
علی قربانی، بهمن اشرف سمنانی، میرزا حسن حسینی، طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه ای مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم. پژوهشنامه نهج البلاغه، 1398؛ 7(27): 77-97. magiran.com/p2060680
Ali Ghorbani , Bahman Ashraf Semnani, Mirzahasan Hoseini, Designing a Model to Overcome the Management Glass Fence Based On Imam Ali (a.s) Perspectives Using Qualitative Thematic Analysis over Nahj-al-Balagheh and Gherar-al-Hekam, Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 2019; 7(27): 77-97. magiran.com/p2060680
علی قربانی، بهمن اشرف سمنانی، میرزا حسن حسینی، "طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه ای مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم"، پژوهشنامه نهج البلاغه 7، شماره 27 (1398): 77-97. magiran.com/p2060680
Ali Ghorbani , Bahman Ashraf Semnani, Mirzahasan Hoseini, "Designing a Model to Overcome the Management Glass Fence Based On Imam Ali (a.s) Perspectives Using Qualitative Thematic Analysis over Nahj-al-Balagheh and Gherar-al-Hekam", Quarterly Journal of Nahjolbalagha 7, no.27 (2019): 77-97. magiran.com/p2060680
علی قربانی، بهمن اشرف سمنانی، میرزا حسن حسینی، (1398). 'طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه ای مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم'، پژوهشنامه نهج البلاغه، 7(27)، صص.77-97. magiran.com/p2060680
Ali Ghorbani , Bahman Ashraf Semnani, Mirzahasan Hoseini, (2019). 'Designing a Model to Overcome the Management Glass Fence Based On Imam Ali (a.s) Perspectives Using Qualitative Thematic Analysis over Nahj-al-Balagheh and Gherar-al-Hekam', Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 7(27), pp.77-97. magiran.com/p2060680
علی قربانی؛ بهمن اشرف سمنانی؛ میرزا حسن حسینی. "طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه ای مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم". پژوهشنامه نهج البلاغه، 7 ،27 ، 1398، 77-97. magiran.com/p2060680
Ali Ghorbani ; Bahman Ashraf Semnani; Mirzahasan Hoseini. "Designing a Model to Overcome the Management Glass Fence Based On Imam Ali (a.s) Perspectives Using Qualitative Thematic Analysis over Nahj-al-Balagheh and Gherar-al-Hekam", Quarterly Journal of Nahjolbalagha, 7, 27, 2019, 77-97. magiran.com/p2060680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال