ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید ازدکی، سید علی معزی بادی، مریم سلطانی، سید مصطفی رحیمی، طوبی کاظمی، زهره خزاعی، (1398). ضرورت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در حاملگی:طراحی یک نرم افزار کاربردی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(4)، 372-375. magiran.com/p2060713
Nahid Azdaki, Seyyed Ali Moezi Bady, Maryam Soltani, Seyyed Mostafa Rahimi, Toba Kazemi, Zohreh Khazaei, (2019). The Necessity of Preventing Venous Thromboembolism in Pregnancy: Designing an Application Software and Reporting Cases, Birjand University of Medical Sciences, 26(4), 372-375. magiran.com/p2060713
ناهید ازدکی، سید علی معزی بادی، مریم سلطانی، سید مصطفی رحیمی، طوبی کاظمی، زهره خزاعی، ضرورت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در حاملگی:طراحی یک نرم افزار کاربردی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1398؛ 26(4): 372-375. magiran.com/p2060713
Nahid Azdaki, Seyyed Ali Moezi Bady, Maryam Soltani, Seyyed Mostafa Rahimi, Toba Kazemi, Zohreh Khazaei, The Necessity of Preventing Venous Thromboembolism in Pregnancy: Designing an Application Software and Reporting Cases, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 26(4): 372-375. magiran.com/p2060713
ناهید ازدکی، سید علی معزی بادی، مریم سلطانی، سید مصطفی رحیمی، طوبی کاظمی، زهره خزاعی، "ضرورت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در حاملگی:طراحی یک نرم افزار کاربردی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 26، شماره 4 (1398): 372-375. magiran.com/p2060713
Nahid Azdaki, Seyyed Ali Moezi Bady, Maryam Soltani, Seyyed Mostafa Rahimi, Toba Kazemi, Zohreh Khazaei, "The Necessity of Preventing Venous Thromboembolism in Pregnancy: Designing an Application Software and Reporting Cases", Birjand University of Medical Sciences 26, no.4 (2019): 372-375. magiran.com/p2060713
ناهید ازدکی، سید علی معزی بادی، مریم سلطانی، سید مصطفی رحیمی، طوبی کاظمی، زهره خزاعی، (1398). 'ضرورت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در حاملگی:طراحی یک نرم افزار کاربردی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(4)، صص.372-375. magiran.com/p2060713
Nahid Azdaki, Seyyed Ali Moezi Bady, Maryam Soltani, Seyyed Mostafa Rahimi, Toba Kazemi, Zohreh Khazaei, (2019). 'The Necessity of Preventing Venous Thromboembolism in Pregnancy: Designing an Application Software and Reporting Cases', Birjand University of Medical Sciences, 26(4), pp.372-375. magiran.com/p2060713
ناهید ازدکی؛ سید علی معزی بادی؛ مریم سلطانی؛ سید مصطفی رحیمی؛ طوبی کاظمی؛ زهره خزاعی. "ضرورت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در حاملگی:طراحی یک نرم افزار کاربردی". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26 ،4 ، 1398، 372-375. magiran.com/p2060713
Nahid Azdaki; Seyyed Ali Moezi Bady; Maryam Soltani; Seyyed Mostafa Rahimi; Toba Kazemi; Zohreh Khazaei. "The Necessity of Preventing Venous Thromboembolism in Pregnancy: Designing an Application Software and Reporting Cases", Birjand University of Medical Sciences, 26, 4, 2019, 372-375. magiran.com/p2060713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال