ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی کفاشان کاخکی، محسن خلیلی، (1398). نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9(1)، 107-123. magiran.com/p2060741
Mojtaba kafashan kakhki, Mohsen Khalili, (2019). The Role of Scientific Communication in the Process of Knowledge Production in Humanities, Library and Information Science Research, 9(1), 107-123. magiran.com/p2060741
مجتبی کفاشان کاخکی، محسن خلیلی، نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1398؛ 9(1): 107-123. magiran.com/p2060741
Mojtaba kafashan kakhki, Mohsen Khalili, The Role of Scientific Communication in the Process of Knowledge Production in Humanities, Library and Information Science Research, 2019; 9(1): 107-123. magiran.com/p2060741
مجتبی کفاشان کاخکی، محسن خلیلی، "نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی"، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 9، شماره 1 (1398): 107-123. magiran.com/p2060741
Mojtaba kafashan kakhki, Mohsen Khalili, "The Role of Scientific Communication in the Process of Knowledge Production in Humanities", Library and Information Science Research 9, no.1 (2019): 107-123. magiran.com/p2060741
مجتبی کفاشان کاخکی، محسن خلیلی، (1398). 'نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی'، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9(1)، صص.107-123. magiran.com/p2060741
Mojtaba kafashan kakhki, Mohsen Khalili, (2019). 'The Role of Scientific Communication in the Process of Knowledge Production in Humanities', Library and Information Science Research, 9(1), pp.107-123. magiran.com/p2060741
مجتبی کفاشان کاخکی؛ محسن خلیلی. "نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی". پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 9 ،1 ، 1398، 107-123. magiran.com/p2060741
Mojtaba kafashan kakhki; Mohsen Khalili. "The Role of Scientific Communication in the Process of Knowledge Production in Humanities", Library and Information Science Research, 9, 1, 2019, 107-123. magiran.com/p2060741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال