ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدزاده، فلاح زاده، پهلوانی، بینش، (1398). بررسی تاثیر نشانگرهای تومور ER، Her2 و Ki67 بر روی بقای بلند مدت و کوتاه مدت زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته ی Bayesian، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(542)، 1074-1079. magiran.com/p2060799
Morteza Mohammadzadeh, Hossein Fallahzadeh, Nima Pahlavani, Fariba Binesh, Vida Pahlavani, (2019). The Effect of Tumor Markers ER, Her2, and Ki67 on Long-Term and Short-Term Survival of Women with Breast Cancer Using Bayesian Cure Model, Journal Of Isfahan Medical School, 37(542), 1074-1079. magiran.com/p2060799
محمدزاده، فلاح زاده، پهلوانی، بینش، بررسی تاثیر نشانگرهای تومور ER، Her2 و Ki67 بر روی بقای بلند مدت و کوتاه مدت زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته ی Bayesian. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(542): 1074-1079. magiran.com/p2060799
Morteza Mohammadzadeh, Hossein Fallahzadeh, Nima Pahlavani, Fariba Binesh, Vida Pahlavani, The Effect of Tumor Markers ER, Her2, and Ki67 on Long-Term and Short-Term Survival of Women with Breast Cancer Using Bayesian Cure Model, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(542): 1074-1079. magiran.com/p2060799
محمدزاده، فلاح زاده، پهلوانی، بینش، "بررسی تاثیر نشانگرهای تومور ER، Her2 و Ki67 بر روی بقای بلند مدت و کوتاه مدت زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته ی Bayesian"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 542 (1398): 1074-1079. magiran.com/p2060799
Morteza Mohammadzadeh, Hossein Fallahzadeh, Nima Pahlavani, Fariba Binesh, Vida Pahlavani, "The Effect of Tumor Markers ER, Her2, and Ki67 on Long-Term and Short-Term Survival of Women with Breast Cancer Using Bayesian Cure Model", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.542 (2019): 1074-1079. magiran.com/p2060799
محمدزاده، فلاح زاده، پهلوانی، بینش، (1398). 'بررسی تاثیر نشانگرهای تومور ER، Her2 و Ki67 بر روی بقای بلند مدت و کوتاه مدت زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته ی Bayesian'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(542)، صص.1074-1079. magiran.com/p2060799
Morteza Mohammadzadeh, Hossein Fallahzadeh, Nima Pahlavani, Fariba Binesh, Vida Pahlavani, (2019). 'The Effect of Tumor Markers ER, Her2, and Ki67 on Long-Term and Short-Term Survival of Women with Breast Cancer Using Bayesian Cure Model', Journal Of Isfahan Medical School, 37(542), pp.1074-1079. magiran.com/p2060799
محمدزاده؛ فلاح زاده؛ پهلوانی؛ بینش. "بررسی تاثیر نشانگرهای تومور ER، Her2 و Ki67 بر روی بقای بلند مدت و کوتاه مدت زنان مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافته ی Bayesian". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،542 ، 1398، 1074-1079. magiran.com/p2060799
Morteza Mohammadzadeh; Hossein Fallahzadeh; Nima Pahlavani; Fariba Binesh; Vida Pahlavani. "The Effect of Tumor Markers ER, Her2, and Ki67 on Long-Term and Short-Term Survival of Women with Breast Cancer Using Bayesian Cure Model", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 542, 2019, 1074-1079. magiran.com/p2060799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال