ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظلومی، عابدی، شانئی، عموحیدری، (1398). ارزیابی شاخص شیب دز در تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت مدوله شده (Intensity-Modulated Radiation Therapy یا IMRT) در بیماران مبتلا به مننژیومای عصب بینایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(543)، 1080-1087. magiran.com/p2060811
Fahimeh Mazloomi, Iraj Abedi, Ahmad Shanei, Alireza Amouheidari, (2019). Evaluation of the Dose Gradient Index in Various Intensity-Modulated Radiation Therapy Techniques in Patients with Optic Nerve Sheath Meningioma, Journal Of Isfahan Medical School, 37(543), 1080-1087. magiran.com/p2060811
مظلومی، عابدی، شانئی، عموحیدری، ارزیابی شاخص شیب دز در تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت مدوله شده (Intensity-Modulated Radiation Therapy یا IMRT) در بیماران مبتلا به مننژیومای عصب بینایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(543): 1080-1087. magiran.com/p2060811
Fahimeh Mazloomi, Iraj Abedi, Ahmad Shanei, Alireza Amouheidari, Evaluation of the Dose Gradient Index in Various Intensity-Modulated Radiation Therapy Techniques in Patients with Optic Nerve Sheath Meningioma, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(543): 1080-1087. magiran.com/p2060811
مظلومی، عابدی، شانئی، عموحیدری، "ارزیابی شاخص شیب دز در تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت مدوله شده (Intensity-Modulated Radiation Therapy یا IMRT) در بیماران مبتلا به مننژیومای عصب بینایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 543 (1398): 1080-1087. magiran.com/p2060811
Fahimeh Mazloomi, Iraj Abedi, Ahmad Shanei, Alireza Amouheidari, "Evaluation of the Dose Gradient Index in Various Intensity-Modulated Radiation Therapy Techniques in Patients with Optic Nerve Sheath Meningioma", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.543 (2019): 1080-1087. magiran.com/p2060811
مظلومی، عابدی، شانئی، عموحیدری، (1398). 'ارزیابی شاخص شیب دز در تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت مدوله شده (Intensity-Modulated Radiation Therapy یا IMRT) در بیماران مبتلا به مننژیومای عصب بینایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(543)، صص.1080-1087. magiran.com/p2060811
Fahimeh Mazloomi, Iraj Abedi, Ahmad Shanei, Alireza Amouheidari, (2019). 'Evaluation of the Dose Gradient Index in Various Intensity-Modulated Radiation Therapy Techniques in Patients with Optic Nerve Sheath Meningioma', Journal Of Isfahan Medical School, 37(543), pp.1080-1087. magiran.com/p2060811
مظلومی؛ عابدی؛ شانئی؛ عموحیدری. "ارزیابی شاخص شیب دز در تکنیک های مختلف پرتودرمانی با شدت مدوله شده (Intensity-Modulated Radiation Therapy یا IMRT) در بیماران مبتلا به مننژیومای عصب بینایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،543 ، 1398، 1080-1087. magiran.com/p2060811
Fahimeh Mazloomi; Iraj Abedi; Ahmad Shanei; Alireza Amouheidari. "Evaluation of the Dose Gradient Index in Various Intensity-Modulated Radiation Therapy Techniques in Patients with Optic Nerve Sheath Meningioma", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 543, 2019, 1080-1087. magiran.com/p2060811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال