ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حاج حسن، قدیمی، نجفی، روشنگر، اعتراف اسکویی، (1398). بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(543)، 1092-1099. magiran.com/p2060813
Iman Haj Hasan, Parvin Ghadimi, Moslem Najafi, Leila Roshangar, Tahereh Eteraf Oskouei, (2019). Acute Anti-Inflammatory Effects of Neostigmine in the Rat Air Pouch Model of Inflammation, Journal Of Isfahan Medical School, 37(543), 1092-1099. magiran.com/p2060813
حاج حسن، قدیمی، نجفی، روشنگر، اعتراف اسکویی، بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(543): 1092-1099. magiran.com/p2060813
Iman Haj Hasan, Parvin Ghadimi, Moslem Najafi, Leila Roshangar, Tahereh Eteraf Oskouei, Acute Anti-Inflammatory Effects of Neostigmine in the Rat Air Pouch Model of Inflammation, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(543): 1092-1099. magiran.com/p2060813
حاج حسن، قدیمی، نجفی، روشنگر، اعتراف اسکویی، "بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 543 (1398): 1092-1099. magiran.com/p2060813
Iman Haj Hasan, Parvin Ghadimi, Moslem Najafi, Leila Roshangar, Tahereh Eteraf Oskouei, "Acute Anti-Inflammatory Effects of Neostigmine in the Rat Air Pouch Model of Inflammation", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.543 (2019): 1092-1099. magiran.com/p2060813
حاج حسن، قدیمی، نجفی، روشنگر، اعتراف اسکویی، (1398). 'بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(543)، صص.1092-1099. magiran.com/p2060813
Iman Haj Hasan, Parvin Ghadimi, Moslem Najafi, Leila Roshangar, Tahereh Eteraf Oskouei, (2019). 'Acute Anti-Inflammatory Effects of Neostigmine in the Rat Air Pouch Model of Inflammation', Journal Of Isfahan Medical School, 37(543), pp.1092-1099. magiran.com/p2060813
حاج حسن؛ قدیمی؛ نجفی؛ روشنگر؛ اعتراف اسکویی. "بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،543 ، 1398، 1092-1099. magiran.com/p2060813
Iman Haj Hasan; Parvin Ghadimi; Moslem Najafi; Leila Roshangar; Tahereh Eteraf Oskouei. "Acute Anti-Inflammatory Effects of Neostigmine in the Rat Air Pouch Model of Inflammation", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 543, 2019, 1092-1099. magiran.com/p2060813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال