ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد ساداتی تیله بن، رضا نوروزبیگی، (1398). تولید سطوح آبگریز با پوشش دهی اکسیدقلع بر روی پایه آلومینیم: مدل سازی و تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(3)، 211-222. magiran.com/p2060822
S. M. Sadati Tilebon, R. Norouzbeigi , (2019). Hydrophobic Surface Fabrication with Tin Oxide on Al-substrate: Modelling and Assessment Via Artificial Neural Network, Journal of Color Science and Technology, 13(3), 211-222. magiran.com/p2060822
سید محمد ساداتی تیله بن، رضا نوروزبیگی، تولید سطوح آبگریز با پوشش دهی اکسیدقلع بر روی پایه آلومینیم: مدل سازی و تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1398؛ 13(3): 211-222. magiran.com/p2060822
S. M. Sadati Tilebon, R. Norouzbeigi , Hydrophobic Surface Fabrication with Tin Oxide on Al-substrate: Modelling and Assessment Via Artificial Neural Network, Journal of Color Science and Technology, 2019; 13(3): 211-222. magiran.com/p2060822
سید محمد ساداتی تیله بن، رضا نوروزبیگی، "تولید سطوح آبگریز با پوشش دهی اکسیدقلع بر روی پایه آلومینیم: مدل سازی و تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 13، شماره 3 (1398): 211-222. magiran.com/p2060822
S. M. Sadati Tilebon, R. Norouzbeigi , "Hydrophobic Surface Fabrication with Tin Oxide on Al-substrate: Modelling and Assessment Via Artificial Neural Network", Journal of Color Science and Technology 13, no.3 (2019): 211-222. magiran.com/p2060822
سید محمد ساداتی تیله بن، رضا نوروزبیگی، (1398). 'تولید سطوح آبگریز با پوشش دهی اکسیدقلع بر روی پایه آلومینیم: مدل سازی و تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(3)، صص.211-222. magiran.com/p2060822
S. M. Sadati Tilebon, R. Norouzbeigi , (2019). 'Hydrophobic Surface Fabrication with Tin Oxide on Al-substrate: Modelling and Assessment Via Artificial Neural Network', Journal of Color Science and Technology, 13(3), pp.211-222. magiran.com/p2060822
سید محمد ساداتی تیله بن؛ رضا نوروزبیگی. "تولید سطوح آبگریز با پوشش دهی اکسیدقلع بر روی پایه آلومینیم: مدل سازی و تحلیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 13 ،3 ، 1398، 211-222. magiran.com/p2060822
S. M. Sadati Tilebon; R. Norouzbeigi . "Hydrophobic Surface Fabrication with Tin Oxide on Al-substrate: Modelling and Assessment Via Artificial Neural Network", Journal of Color Science and Technology, 13, 3, 2019, 211-222. magiran.com/p2060822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال