ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه آذرخشی، مهرنوش خالقیان، شاداب شهسواری، (1398). مطالعه نظری رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره برای حذف ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین از محیط های آبی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(3)، 223-240. magiran.com/p2060823
F. Azarakhshi , M. Khaleghian, Sh. Shahsavari, (2019). Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotubes for Removal of 4-(Phenyldiazenyl) Aniline Dye from Aqueous Mediums, Journal of Color Science and Technology, 13(3), 223-240. magiran.com/p2060823
فاطمه آذرخشی، مهرنوش خالقیان، شاداب شهسواری، مطالعه نظری رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره برای حذف ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین از محیط های آبی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1398؛ 13(3): 223-240. magiran.com/p2060823
F. Azarakhshi , M. Khaleghian, Sh. Shahsavari, Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotubes for Removal of 4-(Phenyldiazenyl) Aniline Dye from Aqueous Mediums, Journal of Color Science and Technology, 2019; 13(3): 223-240. magiran.com/p2060823
فاطمه آذرخشی، مهرنوش خالقیان، شاداب شهسواری، "مطالعه نظری رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره برای حذف ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین از محیط های آبی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 13، شماره 3 (1398): 223-240. magiran.com/p2060823
F. Azarakhshi , M. Khaleghian, Sh. Shahsavari, "Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotubes for Removal of 4-(Phenyldiazenyl) Aniline Dye from Aqueous Mediums", Journal of Color Science and Technology 13, no.3 (2019): 223-240. magiran.com/p2060823
فاطمه آذرخشی، مهرنوش خالقیان، شاداب شهسواری، (1398). 'مطالعه نظری رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره برای حذف ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین از محیط های آبی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(3)، صص.223-240. magiran.com/p2060823
F. Azarakhshi , M. Khaleghian, Sh. Shahsavari, (2019). 'Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotubes for Removal of 4-(Phenyldiazenyl) Aniline Dye from Aqueous Mediums', Journal of Color Science and Technology, 13(3), pp.223-240. magiran.com/p2060823
فاطمه آذرخشی؛ مهرنوش خالقیان؛ شاداب شهسواری. "مطالعه نظری رفتار دینامیکی و الکترونی نانولوله های کربنی تک دیواره برای حذف ماده رنگزای 4-(فنیل دی آزنیل) آنیلین از محیط های آبی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 13 ،3 ، 1398، 223-240. magiran.com/p2060823
F. Azarakhshi ; M. Khaleghian; Sh. Shahsavari. "Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior of Single-Wall Carbon Nanotubes for Removal of 4-(Phenyldiazenyl) Aniline Dye from Aqueous Mediums", Journal of Color Science and Technology, 13, 3, 2019, 223-240. magiran.com/p2060823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال