ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن سید عرب، سید علی علم الهدی، علیرضا پارسا، مرضیه اخلاقی، (1398). تحلیل انتقادی اندیشه های هانری کربن درباره تطبیق فلسفه سهروردی با فلسفه یونان، فصلنامه تاریخ فلسفه، 9(37)، 17-38. magiran.com/p2060837
Hasan Seyedarab, seyedali Alamolhoda, Alireza parsa, Akhlaghi Marzie, (2019). A Critical Analysis of Henry Corbin’s Thoughts on the Comparison of Suhrawardī’s Philosophy with Greek Philosophy, History of Philosophy, 9(37), 17-38. magiran.com/p2060837
حسن سید عرب، سید علی علم الهدی، علیرضا پارسا، مرضیه اخلاقی، تحلیل انتقادی اندیشه های هانری کربن درباره تطبیق فلسفه سهروردی با فلسفه یونان. فصلنامه تاریخ فلسفه، 1398؛ 9(37): 17-38. magiran.com/p2060837
Hasan Seyedarab, seyedali Alamolhoda, Alireza parsa, Akhlaghi Marzie, A Critical Analysis of Henry Corbin’s Thoughts on the Comparison of Suhrawardī’s Philosophy with Greek Philosophy, History of Philosophy, 2019; 9(37): 17-38. magiran.com/p2060837
حسن سید عرب، سید علی علم الهدی، علیرضا پارسا، مرضیه اخلاقی، "تحلیل انتقادی اندیشه های هانری کربن درباره تطبیق فلسفه سهروردی با فلسفه یونان"، فصلنامه تاریخ فلسفه 9، شماره 37 (1398): 17-38. magiran.com/p2060837
Hasan Seyedarab, seyedali Alamolhoda, Alireza parsa, Akhlaghi Marzie, "A Critical Analysis of Henry Corbin’s Thoughts on the Comparison of Suhrawardī’s Philosophy with Greek Philosophy", History of Philosophy 9, no.37 (2019): 17-38. magiran.com/p2060837
حسن سید عرب، سید علی علم الهدی، علیرضا پارسا، مرضیه اخلاقی، (1398). 'تحلیل انتقادی اندیشه های هانری کربن درباره تطبیق فلسفه سهروردی با فلسفه یونان'، فصلنامه تاریخ فلسفه، 9(37)، صص.17-38. magiran.com/p2060837
Hasan Seyedarab, seyedali Alamolhoda, Alireza parsa, Akhlaghi Marzie, (2019). 'A Critical Analysis of Henry Corbin’s Thoughts on the Comparison of Suhrawardī’s Philosophy with Greek Philosophy', History of Philosophy, 9(37), pp.17-38. magiran.com/p2060837
حسن سید عرب؛ سید علی علم الهدی؛ علیرضا پارسا؛ مرضیه اخلاقی. "تحلیل انتقادی اندیشه های هانری کربن درباره تطبیق فلسفه سهروردی با فلسفه یونان". فصلنامه تاریخ فلسفه، 9 ،37 ، 1398، 17-38. magiran.com/p2060837
Hasan Seyedarab; seyedali Alamolhoda; Alireza parsa; Akhlaghi Marzie. "A Critical Analysis of Henry Corbin’s Thoughts on the Comparison of Suhrawardī’s Philosophy with Greek Philosophy", History of Philosophy, 9, 37, 2019, 17-38. magiran.com/p2060837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال