ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شریعتی نیا ، علی اکبر عجم، (1398). پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان قاین، مجله تصویر سلامت، 10(3)، 189-196. magiran.com/p2060870
Ali Shariati Nia, Ali Akbar Ajam, (2019). Predicting Health Literacy through Social Intelligence in Second Grade High School Male Students in Qayen, Iran, Depiction of Health, 10(3), 189-196. magiran.com/p2060870
علی شریعتی نیا ، علی اکبر عجم، پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان قاین. مجله تصویر سلامت، 1398؛ 10(3): 189-196. magiran.com/p2060870
Ali Shariati Nia, Ali Akbar Ajam, Predicting Health Literacy through Social Intelligence in Second Grade High School Male Students in Qayen, Iran, Depiction of Health, 2019; 10(3): 189-196. magiran.com/p2060870
علی شریعتی نیا ، علی اکبر عجم، "پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان قاین"، مجله تصویر سلامت 10، شماره 3 (1398): 189-196. magiran.com/p2060870
Ali Shariati Nia, Ali Akbar Ajam, "Predicting Health Literacy through Social Intelligence in Second Grade High School Male Students in Qayen, Iran", Depiction of Health 10, no.3 (2019): 189-196. magiran.com/p2060870
علی شریعتی نیا ، علی اکبر عجم، (1398). 'پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان قاین'، مجله تصویر سلامت، 10(3)، صص.189-196. magiran.com/p2060870
Ali Shariati Nia, Ali Akbar Ajam, (2019). 'Predicting Health Literacy through Social Intelligence in Second Grade High School Male Students in Qayen, Iran', Depiction of Health, 10(3), pp.189-196. magiran.com/p2060870
علی شریعتی نیا ؛ علی اکبر عجم. "پیش بینی سواد سلامت از طریق هوش اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان قاین". مجله تصویر سلامت، 10 ،3 ، 1398، 189-196. magiran.com/p2060870
Ali Shariati Nia; Ali Akbar Ajam. "Predicting Health Literacy through Social Intelligence in Second Grade High School Male Students in Qayen, Iran", Depiction of Health, 10, 3, 2019, 189-196. magiran.com/p2060870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال