ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آلاله سلطانیان ، بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، حسین نجف زاده، مسعود قربانپور، (1398). اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون، مجله طب دامی ایران، 13(4)، 377-387. magiran.com/p2060876
Alale Soltanian , Bahman Mosallanejad, Mohammad Razi Jalali, Hosein Najafzadeh, Masoud Ghorbanpoor, (2019). The Therapeutic Effects of Quercetin in a Canine Model of Low-dose Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Compared with Hydrocortisone, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(4), 377-387. magiran.com/p2060876
آلاله سلطانیان ، بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، حسین نجف زاده، مسعود قربانپور، اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون. مجله طب دامی ایران، 1398؛ 13(4): 377-387. magiran.com/p2060876
Alale Soltanian , Bahman Mosallanejad, Mohammad Razi Jalali, Hosein Najafzadeh, Masoud Ghorbanpoor, The Therapeutic Effects of Quercetin in a Canine Model of Low-dose Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Compared with Hydrocortisone, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2019; 13(4): 377-387. magiran.com/p2060876
آلاله سلطانیان ، بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، حسین نجف زاده، مسعود قربانپور، "اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون"، مجله طب دامی ایران 13، شماره 4 (1398): 377-387. magiran.com/p2060876
Alale Soltanian , Bahman Mosallanejad, Mohammad Razi Jalali, Hosein Najafzadeh, Masoud Ghorbanpoor, "The Therapeutic Effects of Quercetin in a Canine Model of Low-dose Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Compared with Hydrocortisone", Iranian Journal of Veterinary Medicine 13, no.4 (2019): 377-387. magiran.com/p2060876
آلاله سلطانیان ، بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، حسین نجف زاده، مسعود قربانپور، (1398). 'اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون'، مجله طب دامی ایران، 13(4)، صص.377-387. magiran.com/p2060876
Alale Soltanian , Bahman Mosallanejad, Mohammad Razi Jalali, Hosein Najafzadeh, Masoud Ghorbanpoor, (2019). 'The Therapeutic Effects of Quercetin in a Canine Model of Low-dose Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Compared with Hydrocortisone', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13(4), pp.377-387. magiran.com/p2060876
آلاله سلطانیان ؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ حسین نجف زاده؛ مسعود قربانپور. "اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون". مجله طب دامی ایران، 13 ،4 ، 1398، 377-387. magiran.com/p2060876
Alale Soltanian ; Bahman Mosallanejad; Mohammad Razi Jalali; Hosein Najafzadeh; Masoud Ghorbanpoor. "The Therapeutic Effects of Quercetin in a Canine Model of Low-dose Lipopolysaccharide-Induced Sepsis Compared with Hydrocortisone", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 13, 4, 2019, 377-387. magiran.com/p2060876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال