ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش زیدآبادی، سودابه صالحی، (1397). نقش فرهنگ در تبلیغات بین المللی برند، نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، 11(22)، 45-66. magiran.com/p2060884
Mehrnoush Zeidabadi , (2018). Culture’s role in international Brand’s advertisement, Journal of Visual and Applied Arts, 11(22), 45-66. magiran.com/p2060884
مهرنوش زیدآبادی، سودابه صالحی، نقش فرهنگ در تبلیغات بین المللی برند. نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، 1397؛ 11(22): 45-66. magiran.com/p2060884
Mehrnoush Zeidabadi , Culture’s role in international Brand’s advertisement, Journal of Visual and Applied Arts, 2018; 11(22): 45-66. magiran.com/p2060884
مهرنوش زیدآبادی، سودابه صالحی، "نقش فرهنگ در تبلیغات بین المللی برند"، نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 11، شماره 22 (1397): 45-66. magiran.com/p2060884
Mehrnoush Zeidabadi , "Culture’s role in international Brand’s advertisement", Journal of Visual and Applied Arts 11, no.22 (2018): 45-66. magiran.com/p2060884
مهرنوش زیدآبادی، سودابه صالحی، (1397). 'نقش فرهنگ در تبلیغات بین المللی برند'، نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، 11(22)، صص.45-66. magiran.com/p2060884
Mehrnoush Zeidabadi , (2018). 'Culture’s role in international Brand’s advertisement', Journal of Visual and Applied Arts, 11(22), pp.45-66. magiran.com/p2060884
مهرنوش زیدآبادی؛ سودابه صالحی. "نقش فرهنگ در تبلیغات بین المللی برند". نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، 11 ،22 ، 1397، 45-66. magiran.com/p2060884
Mehrnoush Zeidabadi . "Culture’s role in international Brand’s advertisement", Journal of Visual and Applied Arts, 11, 22, 2018, 45-66. magiran.com/p2060884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال