ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نگار پیلوار، علی بدیع زاده، سید رسول حسینی، روح الله زابلی، (1398). شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(3)، 31-42. magiran.com/p2060912
NEGAR PILVAR, Ali Badizadeh , S.Rasul Hosseini, Rouhollah Zaboli, (2019). Identifying the Components of Organizational Entrepreneurship Development Based on knowledge Management (Case Study: GHazvin University of Medical Sciences), Journal of Health Management, 10(3), 31-42. magiran.com/p2060912
نگار پیلوار، علی بدیع زاده، سید رسول حسینی، روح الله زابلی، شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین). مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1398؛ 10(3): 31-42. magiran.com/p2060912
NEGAR PILVAR, Ali Badizadeh , S.Rasul Hosseini, Rouhollah Zaboli, Identifying the Components of Organizational Entrepreneurship Development Based on knowledge Management (Case Study: GHazvin University of Medical Sciences), Journal of Health Management, 2019; 10(3): 31-42. magiran.com/p2060912
نگار پیلوار، علی بدیع زاده، سید رسول حسینی، روح الله زابلی، "شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 10، شماره 3 (1398): 31-42. magiran.com/p2060912
NEGAR PILVAR, Ali Badizadeh , S.Rasul Hosseini, Rouhollah Zaboli, "Identifying the Components of Organizational Entrepreneurship Development Based on knowledge Management (Case Study: GHazvin University of Medical Sciences)", Journal of Health Management 10, no.3 (2019): 31-42. magiran.com/p2060912
نگار پیلوار، علی بدیع زاده، سید رسول حسینی، روح الله زابلی، (1398). 'شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(3)، صص.31-42. magiran.com/p2060912
NEGAR PILVAR, Ali Badizadeh , S.Rasul Hosseini, Rouhollah Zaboli, (2019). 'Identifying the Components of Organizational Entrepreneurship Development Based on knowledge Management (Case Study: GHazvin University of Medical Sciences)', Journal of Health Management, 10(3), pp.31-42. magiran.com/p2060912
نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ سید رسول حسینی؛ روح الله زابلی. "شناسایی مولفه های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10 ،3 ، 1398، 31-42. magiran.com/p2060912
NEGAR PILVAR; Ali Badizadeh ; S.Rasul Hosseini; Rouhollah Zaboli. "Identifying the Components of Organizational Entrepreneurship Development Based on knowledge Management (Case Study: GHazvin University of Medical Sciences)", Journal of Health Management, 10, 3, 2019, 31-42. magiran.com/p2060912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال