ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی همایون فر، سید محمد زرگر، ابوالفضل دانایی، (1398). بررسی اثر میانجی اقدامات خود مراقبتی بر رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب باز، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(3)، 43-53. magiran.com/p2060913
Mahdi Homayounfar, Seyyed Mohammad Zargar , Abolfazl Danaei, (2019). The Mediating Effect of Self-Care Measures on the Relationship between Health literacy and Quality of life of Patients after Open Heart Surgery, Journal of Health Management, 10(3), 43-53. magiran.com/p2060913
مهدی همایون فر، سید محمد زرگر، ابوالفضل دانایی، بررسی اثر میانجی اقدامات خود مراقبتی بر رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب باز. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1398؛ 10(3): 43-53. magiran.com/p2060913
Mahdi Homayounfar, Seyyed Mohammad Zargar , Abolfazl Danaei, The Mediating Effect of Self-Care Measures on the Relationship between Health literacy and Quality of life of Patients after Open Heart Surgery, Journal of Health Management, 2019; 10(3): 43-53. magiran.com/p2060913
مهدی همایون فر، سید محمد زرگر، ابوالفضل دانایی، "بررسی اثر میانجی اقدامات خود مراقبتی بر رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب باز"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 10، شماره 3 (1398): 43-53. magiran.com/p2060913
Mahdi Homayounfar, Seyyed Mohammad Zargar , Abolfazl Danaei, "The Mediating Effect of Self-Care Measures on the Relationship between Health literacy and Quality of life of Patients after Open Heart Surgery", Journal of Health Management 10, no.3 (2019): 43-53. magiran.com/p2060913
مهدی همایون فر، سید محمد زرگر، ابوالفضل دانایی، (1398). 'بررسی اثر میانجی اقدامات خود مراقبتی بر رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب باز'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(3)، صص.43-53. magiran.com/p2060913
Mahdi Homayounfar, Seyyed Mohammad Zargar , Abolfazl Danaei, (2019). 'The Mediating Effect of Self-Care Measures on the Relationship between Health literacy and Quality of life of Patients after Open Heart Surgery', Journal of Health Management, 10(3), pp.43-53. magiran.com/p2060913
مهدی همایون فر؛ سید محمد زرگر؛ ابوالفضل دانایی. "بررسی اثر میانجی اقدامات خود مراقبتی بر رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب باز". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10 ،3 ، 1398، 43-53. magiran.com/p2060913
Mahdi Homayounfar; Seyyed Mohammad Zargar ; Abolfazl Danaei. "The Mediating Effect of Self-Care Measures on the Relationship between Health literacy and Quality of life of Patients after Open Heart Surgery", Journal of Health Management, 10, 3, 2019, 43-53. magiran.com/p2060913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال