ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احد نوروززاده، سلیمان ایرانزاده، ناصر فقهی فرهمند، (1398). تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(3)، 67-75. magiran.com/p2060915
Ahad Norouzzadeh, Soleyman Iranzadeh , Nasser Feghi Farahmand, (2019). Analysis of the Effect of Quantum Leadership Dimensions on Organizational Excellence with the Intermediate Role of Knowledge Management and Quantum Skills in Ardabil University of Medical Sciences, Journal of Health Management, 10(3), 67-75. magiran.com/p2060915
احد نوروززاده، سلیمان ایرانزاده، ناصر فقهی فرهمند، تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1398؛ 10(3): 67-75. magiran.com/p2060915
Ahad Norouzzadeh, Soleyman Iranzadeh , Nasser Feghi Farahmand, Analysis of the Effect of Quantum Leadership Dimensions on Organizational Excellence with the Intermediate Role of Knowledge Management and Quantum Skills in Ardabil University of Medical Sciences, Journal of Health Management, 2019; 10(3): 67-75. magiran.com/p2060915
احد نوروززاده، سلیمان ایرانزاده، ناصر فقهی فرهمند، "تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 10، شماره 3 (1398): 67-75. magiran.com/p2060915
Ahad Norouzzadeh, Soleyman Iranzadeh , Nasser Feghi Farahmand, "Analysis of the Effect of Quantum Leadership Dimensions on Organizational Excellence with the Intermediate Role of Knowledge Management and Quantum Skills in Ardabil University of Medical Sciences", Journal of Health Management 10, no.3 (2019): 67-75. magiran.com/p2060915
احد نوروززاده، سلیمان ایرانزاده، ناصر فقهی فرهمند، (1398). 'تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(3)، صص.67-75. magiran.com/p2060915
Ahad Norouzzadeh, Soleyman Iranzadeh , Nasser Feghi Farahmand, (2019). 'Analysis of the Effect of Quantum Leadership Dimensions on Organizational Excellence with the Intermediate Role of Knowledge Management and Quantum Skills in Ardabil University of Medical Sciences', Journal of Health Management, 10(3), pp.67-75. magiran.com/p2060915
احد نوروززاده؛ سلیمان ایرانزاده؛ ناصر فقهی فرهمند. "تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10 ،3 ، 1398، 67-75. magiran.com/p2060915
Ahad Norouzzadeh; Soleyman Iranzadeh ; Nasser Feghi Farahmand. "Analysis of the Effect of Quantum Leadership Dimensions on Organizational Excellence with the Intermediate Role of Knowledge Management and Quantum Skills in Ardabil University of Medical Sciences", Journal of Health Management, 10, 3, 2019, 67-75. magiran.com/p2060915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال