ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر میرزایی، مونا دستوری، (1398). ارزیابی تحمل گیاهان پوششی Phyla nodiflora L. و Frankenia thymifolia Desf. به تنش های هم زمان شوری و خشکی، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(2)، 129-142. magiran.com/p2060974
Sahar Mirzaei, Mona Dastoory, (2019). Evaluating Tolerance of Ground Covers Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf. to Simultaneous Salinity and Drought Stresses, Journal of Horticultural Science and Technology, 20(2), 129-142. magiran.com/p2060974
سحر میرزایی، مونا دستوری، ارزیابی تحمل گیاهان پوششی Phyla nodiflora L. و Frankenia thymifolia Desf. به تنش های هم زمان شوری و خشکی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 1398؛ 20(2): 129-142. magiran.com/p2060974
Sahar Mirzaei, Mona Dastoory, Evaluating Tolerance of Ground Covers Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf. to Simultaneous Salinity and Drought Stresses, Journal of Horticultural Science and Technology, 2019; 20(2): 129-142. magiran.com/p2060974
سحر میرزایی، مونا دستوری، "ارزیابی تحمل گیاهان پوششی Phyla nodiflora L. و Frankenia thymifolia Desf. به تنش های هم زمان شوری و خشکی"، مجله علوم و فنون باغبانی ایران 20، شماره 2 (1398): 129-142. magiran.com/p2060974
Sahar Mirzaei, Mona Dastoory, "Evaluating Tolerance of Ground Covers Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf. to Simultaneous Salinity and Drought Stresses", Journal of Horticultural Science and Technology 20, no.2 (2019): 129-142. magiran.com/p2060974
سحر میرزایی، مونا دستوری، (1398). 'ارزیابی تحمل گیاهان پوششی Phyla nodiflora L. و Frankenia thymifolia Desf. به تنش های هم زمان شوری و خشکی'، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(2)، صص.129-142. magiran.com/p2060974
Sahar Mirzaei, Mona Dastoory, (2019). 'Evaluating Tolerance of Ground Covers Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf. to Simultaneous Salinity and Drought Stresses', Journal of Horticultural Science and Technology, 20(2), pp.129-142. magiran.com/p2060974
سحر میرزایی؛ مونا دستوری. "ارزیابی تحمل گیاهان پوششی Phyla nodiflora L. و Frankenia thymifolia Desf. به تنش های هم زمان شوری و خشکی". مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20 ،2 ، 1398، 129-142. magiran.com/p2060974
Sahar Mirzaei; Mona Dastoory. "Evaluating Tolerance of Ground Covers Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf. to Simultaneous Salinity and Drought Stresses", Journal of Horticultural Science and Technology, 20, 2, 2019, 129-142. magiran.com/p2060974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال