ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ابراهیمی کولایی، حامد منصوری، جمشید سلطانی، سید باقر محمودی، محسن آقایی زاده، مهدی حسنی، محمدرضا اوراضی زاده، عادل پدرام، (1398). اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(1)، 117-134. magiran.com/p2060991
Hasan Ebrahimi Koulaei, Hamed Mansouri , Jamshid Soltani, Seyyed Bagher Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh, Mehdi Hasani, Mohammad Reza Orazizadeh, Adel Pedram, (2019). Ekbatan: The First Iranian Sugar beet Cultivar with Resistance to Rhizoctonia and Tolerance to Rhizomania, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(1), 117-134. magiran.com/p2060991
حسن ابراهیمی کولایی، حامد منصوری، جمشید سلطانی، سید باقر محمودی، محسن آقایی زاده، مهدی حسنی، محمدرضا اوراضی زاده، عادل پدرام، اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1398؛ 8(1): 117-134. magiran.com/p2060991
Hasan Ebrahimi Koulaei, Hamed Mansouri , Jamshid Soltani, Seyyed Bagher Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh, Mehdi Hasani, Mohammad Reza Orazizadeh, Adel Pedram, Ekbatan: The First Iranian Sugar beet Cultivar with Resistance to Rhizoctonia and Tolerance to Rhizomania, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2019; 8(1): 117-134. magiran.com/p2060991
حسن ابراهیمی کولایی، حامد منصوری، جمشید سلطانی، سید باقر محمودی، محسن آقایی زاده، مهدی حسنی، محمدرضا اوراضی زاده، عادل پدرام، "اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 8، شماره 1 (1398): 117-134. magiran.com/p2060991
Hasan Ebrahimi Koulaei, Hamed Mansouri , Jamshid Soltani, Seyyed Bagher Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh, Mehdi Hasani, Mohammad Reza Orazizadeh, Adel Pedram, "Ekbatan: The First Iranian Sugar beet Cultivar with Resistance to Rhizoctonia and Tolerance to Rhizomania", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 8, no.1 (2019): 117-134. magiran.com/p2060991
حسن ابراهیمی کولایی، حامد منصوری، جمشید سلطانی، سید باقر محمودی، محسن آقایی زاده، مهدی حسنی، محمدرضا اوراضی زاده، عادل پدرام، (1398). 'اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(1)، صص.117-134. magiran.com/p2060991
Hasan Ebrahimi Koulaei, Hamed Mansouri , Jamshid Soltani, Seyyed Bagher Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh, Mehdi Hasani, Mohammad Reza Orazizadeh, Adel Pedram, (2019). 'Ekbatan: The First Iranian Sugar beet Cultivar with Resistance to Rhizoctonia and Tolerance to Rhizomania', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(1), pp.117-134. magiran.com/p2060991
حسن ابراهیمی کولایی؛ حامد منصوری؛ جمشید سلطانی؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ عادل پدرام. "اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8 ،1 ، 1398، 117-134. magiran.com/p2060991
Hasan Ebrahimi Koulaei; Hamed Mansouri ; Jamshid Soltani; Seyyed Bagher Mahmoudi; Mohsen Aghaeezadeh; Mehdi Hasani; Mohammad Reza Orazizadeh; Adel Pedram. "Ekbatan: The First Iranian Sugar beet Cultivar with Resistance to Rhizoctonia and Tolerance to Rhizomania", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8, 1, 2019, 117-134. magiran.com/p2060991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال