ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدباقر محمودی، محسن آقایی زاده، پرویز مهدیخانی، مسعود احمدی، جمشید سلطانی، علیرضا قائمی، محسن بذرافشان، کیوان فتوحی، سعید دارابی، فرشید مطلوبی، سعید واحدی، رحیم محمدیان، محمد عبدالهیان نوقابی، پیمان نوروزی، سعید صادق‎زاده حمایتی، محمدرضا اوراضی‎زاده، عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، (1398). شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(1)، 145-156. magiran.com/p2060993
S. B. Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh , P. Mehdikhani, M. Ahmadi, J. Soltani, A. Ghaemi, M. Bazrafshan, K. Fotohi, S. Darabi, F. Matloubi, S. Vahedi, R. Mohammadian, M. Abdollahian Noghabi, P. Norouzi, S. Sadeghzadeh Hemayati, M. Orazizadeh, A. Khorshid, A. Rajabi, (2019). Shokofa, Sugar Beet Monogerm Variety Resistant to Rhizomania and Cyst Nematode, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(1), 145-156. magiran.com/p2060993
سیدباقر محمودی، محسن آقایی زاده، پرویز مهدیخانی، مسعود احمدی، جمشید سلطانی، علیرضا قائمی، محسن بذرافشان، کیوان فتوحی، سعید دارابی، فرشید مطلوبی، سعید واحدی، رحیم محمدیان، محمد عبدالهیان نوقابی، پیمان نوروزی، سعید صادق‎زاده حمایتی، محمدرضا اوراضی‎زاده، عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1398؛ 8(1): 145-156. magiran.com/p2060993
S. B. Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh , P. Mehdikhani, M. Ahmadi, J. Soltani, A. Ghaemi, M. Bazrafshan, K. Fotohi, S. Darabi, F. Matloubi, S. Vahedi, R. Mohammadian, M. Abdollahian Noghabi, P. Norouzi, S. Sadeghzadeh Hemayati, M. Orazizadeh, A. Khorshid, A. Rajabi, Shokofa, Sugar Beet Monogerm Variety Resistant to Rhizomania and Cyst Nematode, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2019; 8(1): 145-156. magiran.com/p2060993
سیدباقر محمودی، محسن آقایی زاده، پرویز مهدیخانی، مسعود احمدی، جمشید سلطانی، علیرضا قائمی، محسن بذرافشان، کیوان فتوحی، سعید دارابی، فرشید مطلوبی، سعید واحدی، رحیم محمدیان، محمد عبدالهیان نوقابی، پیمان نوروزی، سعید صادق‎زاده حمایتی، محمدرضا اوراضی‎زاده، عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، "شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 8، شماره 1 (1398): 145-156. magiran.com/p2060993
S. B. Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh , P. Mehdikhani, M. Ahmadi, J. Soltani, A. Ghaemi, M. Bazrafshan, K. Fotohi, S. Darabi, F. Matloubi, S. Vahedi, R. Mohammadian, M. Abdollahian Noghabi, P. Norouzi, S. Sadeghzadeh Hemayati, M. Orazizadeh, A. Khorshid, A. Rajabi, "Shokofa, Sugar Beet Monogerm Variety Resistant to Rhizomania and Cyst Nematode", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 8, no.1 (2019): 145-156. magiran.com/p2060993
سیدباقر محمودی، محسن آقایی زاده، پرویز مهدیخانی، مسعود احمدی، جمشید سلطانی، علیرضا قائمی، محسن بذرافشان، کیوان فتوحی، سعید دارابی، فرشید مطلوبی، سعید واحدی، رحیم محمدیان، محمد عبدالهیان نوقابی، پیمان نوروزی، سعید صادق‎زاده حمایتی، محمدرضا اوراضی‎زاده، عبدالمجید خورشید، اباذر رجبی، (1398). 'شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8(1)، صص.145-156. magiran.com/p2060993
S. B. Mahmoudi, Mohsen Aghaeezadeh , P. Mehdikhani, M. Ahmadi, J. Soltani, A. Ghaemi, M. Bazrafshan, K. Fotohi, S. Darabi, F. Matloubi, S. Vahedi, R. Mohammadian, M. Abdollahian Noghabi, P. Norouzi, S. Sadeghzadeh Hemayati, M. Orazizadeh, A. Khorshid, A. Rajabi, (2019). 'Shokofa, Sugar Beet Monogerm Variety Resistant to Rhizomania and Cyst Nematode', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(1), pp.145-156. magiran.com/p2060993
سیدباقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ پرویز مهدیخانی؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی؛ علیرضا قائمی؛ محسن بذرافشان؛ کیوان فتوحی؛ سعید دارابی؛ فرشید مطلوبی؛ سعید واحدی؛ رحیم محمدیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پیمان نوروزی؛ سعید صادق‎زاده حمایتی؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی. "شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8 ،1 ، 1398، 145-156. magiran.com/p2060993
S. B. Mahmoudi; Mohsen Aghaeezadeh ; P. Mehdikhani; M. Ahmadi; J. Soltani; A. Ghaemi; M. Bazrafshan; K. Fotohi; S. Darabi; F. Matloubi; S. Vahedi; R. Mohammadian; M. Abdollahian Noghabi; P. Norouzi; S. Sadeghzadeh Hemayati; M. Orazizadeh; A. Khorshid; A. Rajabi. "Shokofa, Sugar Beet Monogerm Variety Resistant to Rhizomania and Cyst Nematode", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8, 1, 2019, 145-156. magiran.com/p2060993
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال