ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان رحمانی، مختار عارفی، کریم افشاری نیا، حسن امیری، (1398). طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودپنداشت دانش آموزان متوسطه اول، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(79)، 839-850. magiran.com/p2061003
Ehsan Rahmani, Mokhtar Arefi, Karim Afsharineya, Hasan Amiri, (2019). Designing an adolescent educational package of sexual education based on iranian culture and effectiveness on self-concept in high school students (first period), Journal of Psychological Sciences, 18(79), 839-850. magiran.com/p2061003
احسان رحمانی، مختار عارفی، کریم افشاری نیا، حسن امیری، طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودپنداشت دانش آموزان متوسطه اول. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(79): 839-850. magiran.com/p2061003
Ehsan Rahmani, Mokhtar Arefi, Karim Afsharineya, Hasan Amiri, Designing an adolescent educational package of sexual education based on iranian culture and effectiveness on self-concept in high school students (first period), Journal of Psychological Sciences, 2019; 18(79): 839-850. magiran.com/p2061003
احسان رحمانی، مختار عارفی، کریم افشاری نیا، حسن امیری، "طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودپنداشت دانش آموزان متوسطه اول"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 79 (1398): 839-850. magiran.com/p2061003
Ehsan Rahmani, Mokhtar Arefi, Karim Afsharineya, Hasan Amiri, "Designing an adolescent educational package of sexual education based on iranian culture and effectiveness on self-concept in high school students (first period)", Journal of Psychological Sciences 18, no.79 (2019): 839-850. magiran.com/p2061003
احسان رحمانی، مختار عارفی، کریم افشاری نیا، حسن امیری، (1398). 'طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودپنداشت دانش آموزان متوسطه اول'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(79)، صص.839-850. magiran.com/p2061003
Ehsan Rahmani, Mokhtar Arefi, Karim Afsharineya, Hasan Amiri, (2019). 'Designing an adolescent educational package of sexual education based on iranian culture and effectiveness on self-concept in high school students (first period)', Journal of Psychological Sciences, 18(79), pp.839-850. magiran.com/p2061003
احسان رحمانی؛ مختار عارفی؛ کریم افشاری نیا؛ حسن امیری. "طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودپنداشت دانش آموزان متوسطه اول". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،79 ، 1398، 839-850. magiran.com/p2061003
Ehsan Rahmani; Mokhtar Arefi; Karim Afsharineya; Hasan Amiri. "Designing an adolescent educational package of sexual education based on iranian culture and effectiveness on self-concept in high school students (first period)", Journal of Psychological Sciences, 18, 79, 2019, 839-850. magiran.com/p2061003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال