ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مرادی، مهدیه صالحی، رویا کوچک انتظار، بلال ایزانلو، (1398). تدوین مدل پیش بینی امیدواری بر اساس تاب آوری و شادکامی با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(81)، 1047-1055. magiran.com/p2061026
Fatemeh Moradi, Mahdieh Salehi, Roya Koochakentezar, Balal Izanloo, (2019). Hopefulness prediction modeling based on resilience and happiness considering the mediating role of quality of life in women with breast cancer, Journal of Psychological Sciences, 18(81), 1047-1055. magiran.com/p2061026
فاطمه مرادی، مهدیه صالحی، رویا کوچک انتظار، بلال ایزانلو، تدوین مدل پیش بینی امیدواری بر اساس تاب آوری و شادکامی با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علوم روانشناختی، 1398؛ 18(81): 1047-1055. magiran.com/p2061026
Fatemeh Moradi, Mahdieh Salehi, Roya Koochakentezar, Balal Izanloo, Hopefulness prediction modeling based on resilience and happiness considering the mediating role of quality of life in women with breast cancer, Journal of Psychological Sciences, 2019; 18(81): 1047-1055. magiran.com/p2061026
فاطمه مرادی، مهدیه صالحی، رویا کوچک انتظار، بلال ایزانلو، "تدوین مدل پیش بینی امیدواری بر اساس تاب آوری و شادکامی با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان"، فصلنامه علوم روانشناختی 18، شماره 81 (1398): 1047-1055. magiran.com/p2061026
Fatemeh Moradi, Mahdieh Salehi, Roya Koochakentezar, Balal Izanloo, "Hopefulness prediction modeling based on resilience and happiness considering the mediating role of quality of life in women with breast cancer", Journal of Psychological Sciences 18, no.81 (2019): 1047-1055. magiran.com/p2061026
فاطمه مرادی، مهدیه صالحی، رویا کوچک انتظار، بلال ایزانلو، (1398). 'تدوین مدل پیش بینی امیدواری بر اساس تاب آوری و شادکامی با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان'، فصلنامه علوم روانشناختی، 18(81)، صص.1047-1055. magiran.com/p2061026
Fatemeh Moradi, Mahdieh Salehi, Roya Koochakentezar, Balal Izanloo, (2019). 'Hopefulness prediction modeling based on resilience and happiness considering the mediating role of quality of life in women with breast cancer', Journal of Psychological Sciences, 18(81), pp.1047-1055. magiran.com/p2061026
فاطمه مرادی؛ مهدیه صالحی؛ رویا کوچک انتظار؛ بلال ایزانلو. "تدوین مدل پیش بینی امیدواری بر اساس تاب آوری و شادکامی با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان". فصلنامه علوم روانشناختی، 18 ،81 ، 1398، 1047-1055. magiran.com/p2061026
Fatemeh Moradi; Mahdieh Salehi; Roya Koochakentezar; Balal Izanloo. "Hopefulness prediction modeling based on resilience and happiness considering the mediating role of quality of life in women with breast cancer", Journal of Psychological Sciences, 18, 81, 2019, 1047-1055. magiran.com/p2061026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال