ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی زرقانی، راحله احمدی، سیده زهرا موسوی، (1398). مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی، مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 2(6)، 69-92. magiran.com/p2061121
Seyyed Hadi Zargani, Raheleh Ahmadi, Seyedeh Zahra Mousavi, (2019). A Comparative Comparison of the Economic Activities of Iran and Turkey in Central Asia, , 2(6), 69-92. magiran.com/p2061121
سید هادی زرقانی، راحله احمدی، سیده زهرا موسوی، مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی. مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 1398؛ 2(6): 69-92. magiran.com/p2061121
Seyyed Hadi Zargani, Raheleh Ahmadi, Seyedeh Zahra Mousavi, A Comparative Comparison of the Economic Activities of Iran and Turkey in Central Asia, , 2019; 2(6): 69-92. magiran.com/p2061121
سید هادی زرقانی، راحله احمدی، سیده زهرا موسوی، "مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی"، مجله مطالعات آسیای جنوب غربی 2، شماره 6 (1398): 69-92. magiran.com/p2061121
Seyyed Hadi Zargani, Raheleh Ahmadi, Seyedeh Zahra Mousavi, "A Comparative Comparison of the Economic Activities of Iran and Turkey in Central Asia", 2, no.6 (2019): 69-92. magiran.com/p2061121
سید هادی زرقانی، راحله احمدی، سیده زهرا موسوی، (1398). 'مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی'، مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 2(6)، صص.69-92. magiran.com/p2061121
Seyyed Hadi Zargani, Raheleh Ahmadi, Seyedeh Zahra Mousavi, (2019). 'A Comparative Comparison of the Economic Activities of Iran and Turkey in Central Asia', , 2(6), pp.69-92. magiran.com/p2061121
سید هادی زرقانی؛ راحله احمدی؛ سیده زهرا موسوی. "مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی". مجله مطالعات آسیای جنوب غربی، 2 ،6 ، 1398، 69-92. magiran.com/p2061121
Seyyed Hadi Zargani; Raheleh Ahmadi; Seyedeh Zahra Mousavi. "A Comparative Comparison of the Economic Activities of Iran and Turkey in Central Asia", , 2, 6, 2019, 69-92. magiran.com/p2061121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال