ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانگیر خواجه علی، بهمن ظریف نیا، علی نیکبخت، (1398). ارزیابی حساسیت پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica ، به محلول پاشی حشره کش ها و تزریق به تنه درختان چنار اصفهان، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5(1)، 21-31. magiran.com/p2061168
J Khajeali , B Zarif Niya, A Nikbakht, (2019). Evaluation of the Susceptibility of Clearwing Moth, Synanthedon caucasica, to Bark Spray and Trunk Injection of Insecticides on Plane Trees in Isfahan., Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5(1), 21-31. magiran.com/p2061168
جهانگیر خواجه علی، بهمن ظریف نیا، علی نیکبخت، ارزیابی حساسیت پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica ، به محلول پاشی حشره کش ها و تزریق به تنه درختان چنار اصفهان. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1398؛ 5(1): 21-31. magiran.com/p2061168
J Khajeali , B Zarif Niya, A Nikbakht, Evaluation of the Susceptibility of Clearwing Moth, Synanthedon caucasica, to Bark Spray and Trunk Injection of Insecticides on Plane Trees in Isfahan., Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2019; 5(1): 21-31. magiran.com/p2061168
جهانگیر خواجه علی، بهمن ظریف نیا، علی نیکبخت، "ارزیابی حساسیت پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica ، به محلول پاشی حشره کش ها و تزریق به تنه درختان چنار اصفهان"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 5، شماره 1 (1398): 21-31. magiran.com/p2061168
J Khajeali , B Zarif Niya, A Nikbakht, "Evaluation of the Susceptibility of Clearwing Moth, Synanthedon caucasica, to Bark Spray and Trunk Injection of Insecticides on Plane Trees in Isfahan.", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 5, no.1 (2019): 21-31. magiran.com/p2061168
جهانگیر خواجه علی، بهمن ظریف نیا، علی نیکبخت، (1398). 'ارزیابی حساسیت پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica ، به محلول پاشی حشره کش ها و تزریق به تنه درختان چنار اصفهان'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5(1)، صص.21-31. magiran.com/p2061168
J Khajeali , B Zarif Niya, A Nikbakht, (2019). 'Evaluation of the Susceptibility of Clearwing Moth, Synanthedon caucasica, to Bark Spray and Trunk Injection of Insecticides on Plane Trees in Isfahan.', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5(1), pp.21-31. magiran.com/p2061168
جهانگیر خواجه علی؛ بهمن ظریف نیا؛ علی نیکبخت. "ارزیابی حساسیت پروانه زنبورمانند،Synanthedon caucasica ، به محلول پاشی حشره کش ها و تزریق به تنه درختان چنار اصفهان". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5 ،1 ، 1398، 21-31. magiran.com/p2061168
J Khajeali ; B Zarif Niya; A Nikbakht. "Evaluation of the Susceptibility of Clearwing Moth, Synanthedon caucasica, to Bark Spray and Trunk Injection of Insecticides on Plane Trees in Isfahan.", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5, 1, 2019, 21-31. magiran.com/p2061168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال