ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا کیارسی، عباس ارباب، عزیز شیخی گرجان، مرتضی مرادی، علی محمدی پور، (1398). بررسی تاثیر کنترل شیمیایی سوسک برگ خوار نارون، Xanthogaleruca luetla، به روش تزریق به تنه درخت، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5(1)، 32-42. magiran.com/p2061169
M Kiarasi , A Arbab, A Sheikhigarjan, M Moradi, A Mohammadipour, (2019). Investigation on the Efficacy of Chemical Control of Elm Leaf Beetle, Xanthogaleruca luteola Mull. by Trunk Injection, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5(1), 32-42. magiran.com/p2061169
مهسا کیارسی، عباس ارباب، عزیز شیخی گرجان، مرتضی مرادی، علی محمدی پور، بررسی تاثیر کنترل شیمیایی سوسک برگ خوار نارون، Xanthogaleruca luetla، به روش تزریق به تنه درخت. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1398؛ 5(1): 32-42. magiran.com/p2061169
M Kiarasi , A Arbab, A Sheikhigarjan, M Moradi, A Mohammadipour, Investigation on the Efficacy of Chemical Control of Elm Leaf Beetle, Xanthogaleruca luteola Mull. by Trunk Injection, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2019; 5(1): 32-42. magiran.com/p2061169
مهسا کیارسی، عباس ارباب، عزیز شیخی گرجان، مرتضی مرادی، علی محمدی پور، "بررسی تاثیر کنترل شیمیایی سوسک برگ خوار نارون، Xanthogaleruca luetla، به روش تزریق به تنه درخت"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 5، شماره 1 (1398): 32-42. magiran.com/p2061169
M Kiarasi , A Arbab, A Sheikhigarjan, M Moradi, A Mohammadipour, "Investigation on the Efficacy of Chemical Control of Elm Leaf Beetle, Xanthogaleruca luteola Mull. by Trunk Injection", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 5, no.1 (2019): 32-42. magiran.com/p2061169
مهسا کیارسی، عباس ارباب، عزیز شیخی گرجان، مرتضی مرادی، علی محمدی پور، (1398). 'بررسی تاثیر کنترل شیمیایی سوسک برگ خوار نارون، Xanthogaleruca luetla، به روش تزریق به تنه درخت'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5(1)، صص.32-42. magiran.com/p2061169
M Kiarasi , A Arbab, A Sheikhigarjan, M Moradi, A Mohammadipour, (2019). 'Investigation on the Efficacy of Chemical Control of Elm Leaf Beetle, Xanthogaleruca luteola Mull. by Trunk Injection', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5(1), pp.32-42. magiran.com/p2061169
مهسا کیارسی؛ عباس ارباب؛ عزیز شیخی گرجان؛ مرتضی مرادی؛ علی محمدی پور. "بررسی تاثیر کنترل شیمیایی سوسک برگ خوار نارون، Xanthogaleruca luetla، به روش تزریق به تنه درخت". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5 ،1 ، 1398، 32-42. magiran.com/p2061169
M Kiarasi ; A Arbab; A Sheikhigarjan; M Moradi; A Mohammadipour. "Investigation on the Efficacy of Chemical Control of Elm Leaf Beetle, Xanthogaleruca luteola Mull. by Trunk Injection", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5, 1, 2019, 32-42. magiran.com/p2061169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال