ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی خانی، مسعود اربابی، علی محمد عمویی، محمدرضا رضاپناه، مونا ترکمند، (1398). مطالعه کنه کش های گیاهی در کنترل کنه حنایی گوجه فرنگی، Aculops lycopersici ، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5(1)، 69-81. magiran.com/p2061172
M Khani _M Arbabi_A. M Amoei_M. R. Rezapanah_M Torkamand, (2019). Study on the Botanical Acaricides in the Control of Aculops lycopersici Infested Tomato under Laboratory and greenhouse Conditions, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5(1), 69-81. magiran.com/p2061172
مجتبی خانی، مسعود اربابی، علی محمد عمویی، محمدرضا رضاپناه، مونا ترکمند، مطالعه کنه کش های گیاهی در کنترل کنه حنایی گوجه فرنگی، Aculops lycopersici ، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1398؛ 5(1): 69-81. magiran.com/p2061172
M Khani _M Arbabi_A. M Amoei_M. R. Rezapanah_M Torkamand, Study on the Botanical Acaricides in the Control of Aculops lycopersici Infested Tomato under Laboratory and greenhouse Conditions, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2019; 5(1): 69-81. magiran.com/p2061172
مجتبی خانی، مسعود اربابی، علی محمد عمویی، محمدرضا رضاپناه، مونا ترکمند، "مطالعه کنه کش های گیاهی در کنترل کنه حنایی گوجه فرنگی، Aculops lycopersici ، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 5، شماره 1 (1398): 69-81. magiran.com/p2061172
M Khani _M Arbabi_A. M Amoei_M. R. Rezapanah_M Torkamand, "Study on the Botanical Acaricides in the Control of Aculops lycopersici Infested Tomato under Laboratory and greenhouse Conditions", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 5, no.1 (2019): 69-81. magiran.com/p2061172
مجتبی خانی، مسعود اربابی، علی محمد عمویی، محمدرضا رضاپناه، مونا ترکمند، (1398). 'مطالعه کنه کش های گیاهی در کنترل کنه حنایی گوجه فرنگی، Aculops lycopersici ، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5(1)، صص.69-81. magiran.com/p2061172
M Khani _M Arbabi_A. M Amoei_M. R. Rezapanah_M Torkamand, (2019). 'Study on the Botanical Acaricides in the Control of Aculops lycopersici Infested Tomato under Laboratory and greenhouse Conditions', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5(1), pp.69-81. magiran.com/p2061172
مجتبی خانی؛ مسعود اربابی؛ علی محمد عمویی؛ محمدرضا رضاپناه؛ مونا ترکمند. "مطالعه کنه کش های گیاهی در کنترل کنه حنایی گوجه فرنگی، Aculops lycopersici ، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 5 ،1 ، 1398، 69-81. magiran.com/p2061172
M Khani _M Arbabi_A. M Amoei_M. R. Rezapanah_M Torkamand. "Study on the Botanical Acaricides in the Control of Aculops lycopersici Infested Tomato under Laboratory and greenhouse Conditions", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 5, 1, 2019, 69-81. magiran.com/p2061172
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال