ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره صادقی جبلی، حمیدرضا تدین، شریفه منعمیان، (1398). بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4(3)، 207-218. magiran.com/p2061322
Monireh Sadeqi Jabali, Hamidreza Tadayon, Sharifeh Monemian, (2019). The Adoption Rate of Isfahan University of Medical Sciences with Components of the Learning Organization from the Perspective of Senior and Middle University Managers, Management Strategies in Health System, 4(3), 207-218. magiran.com/p2061322
منیره صادقی جبلی، حمیدرضا تدین، شریفه منعمیان، بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 1398؛ 4(3): 207-218. magiran.com/p2061322
Monireh Sadeqi Jabali, Hamidreza Tadayon, Sharifeh Monemian, The Adoption Rate of Isfahan University of Medical Sciences with Components of the Learning Organization from the Perspective of Senior and Middle University Managers, Management Strategies in Health System, 2019; 4(3): 207-218. magiran.com/p2061322
منیره صادقی جبلی، حمیدرضا تدین، شریفه منعمیان، "بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه"، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 4، شماره 3 (1398): 207-218. magiran.com/p2061322
Monireh Sadeqi Jabali, Hamidreza Tadayon, Sharifeh Monemian, "The Adoption Rate of Isfahan University of Medical Sciences with Components of the Learning Organization from the Perspective of Senior and Middle University Managers", Management Strategies in Health System 4, no.3 (2019): 207-218. magiran.com/p2061322
منیره صادقی جبلی، حمیدرضا تدین، شریفه منعمیان، (1398). 'بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه'، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4(3)، صص.207-218. magiran.com/p2061322
Monireh Sadeqi Jabali, Hamidreza Tadayon, Sharifeh Monemian, (2019). 'The Adoption Rate of Isfahan University of Medical Sciences with Components of the Learning Organization from the Perspective of Senior and Middle University Managers', Management Strategies in Health System, 4(3), pp.207-218. magiran.com/p2061322
منیره صادقی جبلی؛ حمیدرضا تدین؛ شریفه منعمیان. "بررسی میزان انطباق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران ارشد و میانی این دانشگاه". فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4 ،3 ، 1398، 207-218. magiran.com/p2061322
Monireh Sadeqi Jabali; Hamidreza Tadayon; Sharifeh Monemian. "The Adoption Rate of Isfahan University of Medical Sciences with Components of the Learning Organization from the Perspective of Senior and Middle University Managers", Management Strategies in Health System, 4, 3, 2019, 207-218. magiran.com/p2061322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال