ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین بهرامی، خدیجه نصیریانی، آرزو دهقانی، محمد زارع زاده، پریسا کیانی، (1398). راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4(3)، 230-239. magiran.com/p2061324
Mohammad Amin Bahrami, Khadijeh Nasiriani, Arezo Dehghani, Mohammad Zarezade, Parisa Kiani, (2019). Counteracting Online Health Misinformation: A Qualitative Study, Management Strategies in Health System, 4(3), 230-239. magiran.com/p2061324
محمد امین بهرامی، خدیجه نصیریانی، آرزو دهقانی، محمد زارع زاده، پریسا کیانی، راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 1398؛ 4(3): 230-239. magiran.com/p2061324
Mohammad Amin Bahrami, Khadijeh Nasiriani, Arezo Dehghani, Mohammad Zarezade, Parisa Kiani, Counteracting Online Health Misinformation: A Qualitative Study, Management Strategies in Health System, 2019; 4(3): 230-239. magiran.com/p2061324
محمد امین بهرامی، خدیجه نصیریانی، آرزو دهقانی، محمد زارع زاده، پریسا کیانی، "راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 4، شماره 3 (1398): 230-239. magiran.com/p2061324
Mohammad Amin Bahrami, Khadijeh Nasiriani, Arezo Dehghani, Mohammad Zarezade, Parisa Kiani, "Counteracting Online Health Misinformation: A Qualitative Study", Management Strategies in Health System 4, no.3 (2019): 230-239. magiran.com/p2061324
محمد امین بهرامی، خدیجه نصیریانی، آرزو دهقانی، محمد زارع زاده، پریسا کیانی، (1398). 'راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4(3)، صص.230-239. magiran.com/p2061324
Mohammad Amin Bahrami, Khadijeh Nasiriani, Arezo Dehghani, Mohammad Zarezade, Parisa Kiani, (2019). 'Counteracting Online Health Misinformation: A Qualitative Study', Management Strategies in Health System, 4(3), pp.230-239. magiran.com/p2061324
محمد امین بهرامی؛ خدیجه نصیریانی؛ آرزو دهقانی؛ محمد زارع زاده؛ پریسا کیانی. "راهکارهای مواجهه با اطلاعات نادرست آنلاین سلامت: یک مطالعه کیفی". فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 4 ،3 ، 1398، 230-239. magiran.com/p2061324
Mohammad Amin Bahrami; Khadijeh Nasiriani; Arezo Dehghani; Mohammad Zarezade; Parisa Kiani. "Counteracting Online Health Misinformation: A Qualitative Study", Management Strategies in Health System, 4, 3, 2019, 230-239. magiran.com/p2061324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال