ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا جانبازقبادی، (1398). بررسی مناطق خطر آتش سوزی جنگل در استان گلستان، بر اساس شاخص خطر آتش سوزی (FRSI)با بهره گیری از تکنیک (GIS)، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 6(3)، 89-102. magiran.com/p2061333
Gholamreza Janbazghobadi, (2019). Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (FRSI) using the technique (GIS), Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts, 6(3), 89-102. magiran.com/p2061333
غلامرضا جانبازقبادی، بررسی مناطق خطر آتش سوزی جنگل در استان گلستان، بر اساس شاخص خطر آتش سوزی (FRSI)با بهره گیری از تکنیک (GIS). نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 1398؛ 6(3): 89-102. magiran.com/p2061333
Gholamreza Janbazghobadi, Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (FRSI) using the technique (GIS), Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts, 2019; 6(3): 89-102. magiran.com/p2061333
غلامرضا جانبازقبادی، "بررسی مناطق خطر آتش سوزی جنگل در استان گلستان، بر اساس شاخص خطر آتش سوزی (FRSI)با بهره گیری از تکنیک (GIS)"، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 6، شماره 3 (1398): 89-102. magiran.com/p2061333
Gholamreza Janbazghobadi, "Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (FRSI) using the technique (GIS)", Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts 6, no.3 (2019): 89-102. magiran.com/p2061333
غلامرضا جانبازقبادی، (1398). 'بررسی مناطق خطر آتش سوزی جنگل در استان گلستان، بر اساس شاخص خطر آتش سوزی (FRSI)با بهره گیری از تکنیک (GIS)'، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 6(3)، صص.89-102. magiran.com/p2061333
Gholamreza Janbazghobadi, (2019). 'Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (FRSI) using the technique (GIS)', Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts, 6(3), pp.89-102. magiran.com/p2061333
غلامرضا جانبازقبادی. "بررسی مناطق خطر آتش سوزی جنگل در استان گلستان، بر اساس شاخص خطر آتش سوزی (FRSI)با بهره گیری از تکنیک (GIS)". نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 6 ،3 ، 1398، 89-102. magiran.com/p2061333
Gholamreza Janbazghobadi. "Investigation of forest fire hazard areas in Golestan province based on fire risk system index (FRSI) using the technique (GIS)", Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts, 6, 3, 2019, 89-102. magiran.com/p2061333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال