ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین ابراهیمی، حسین نامدار ارشتناب، محمد اصغری جعفرآبادی، مریم وحیدی، (1398). محیط زندگی عاری از حوادث: درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی، فصلنامه حیات، 25(3)، 289-308. magiran.com/p2061341
Hossein Ebrahimi, Hossein Namdar Areshtenab, Mohammad Asghari Jafarabadi, Maryam Vahidi, (2019). An accident-free environment: Perceptions of patients and employees toward the features of a safe physical environment in psychiatric wards, Hayat, 25(3), 289-308. magiran.com/p2061341
حسین ابراهیمی، حسین نامدار ارشتناب، محمد اصغری جعفرآبادی، مریم وحیدی، محیط زندگی عاری از حوادث: درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی. فصلنامه حیات، 1398؛ 25(3): 289-308. magiran.com/p2061341
Hossein Ebrahimi, Hossein Namdar Areshtenab, Mohammad Asghari Jafarabadi, Maryam Vahidi, An accident-free environment: Perceptions of patients and employees toward the features of a safe physical environment in psychiatric wards, Hayat, 2019; 25(3): 289-308. magiran.com/p2061341
حسین ابراهیمی، حسین نامدار ارشتناب، محمد اصغری جعفرآبادی، مریم وحیدی، "محیط زندگی عاری از حوادث: درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی"، فصلنامه حیات 25، شماره 3 (1398): 289-308. magiran.com/p2061341
Hossein Ebrahimi, Hossein Namdar Areshtenab, Mohammad Asghari Jafarabadi, Maryam Vahidi, "An accident-free environment: Perceptions of patients and employees toward the features of a safe physical environment in psychiatric wards", Hayat 25, no.3 (2019): 289-308. magiran.com/p2061341
حسین ابراهیمی، حسین نامدار ارشتناب، محمد اصغری جعفرآبادی، مریم وحیدی، (1398). 'محیط زندگی عاری از حوادث: درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی'، فصلنامه حیات، 25(3)، صص.289-308. magiran.com/p2061341
Hossein Ebrahimi, Hossein Namdar Areshtenab, Mohammad Asghari Jafarabadi, Maryam Vahidi, (2019). 'An accident-free environment: Perceptions of patients and employees toward the features of a safe physical environment in psychiatric wards', Hayat, 25(3), pp.289-308. magiran.com/p2061341
حسین ابراهیمی؛ حسین نامدار ارشتناب؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مریم وحیدی. "محیط زندگی عاری از حوادث: درک بیماران و کارکنان از ویژگی های محیط فیزیکی ایمن در بخش های روان پزشکی". فصلنامه حیات، 25 ،3 ، 1398، 289-308. magiran.com/p2061341
Hossein Ebrahimi; Hossein Namdar Areshtenab; Mohammad Asghari Jafarabadi; Maryam Vahidi. "An accident-free environment: Perceptions of patients and employees toward the features of a safe physical environment in psychiatric wards", Hayat, 25, 3, 2019, 289-308. magiran.com/p2061341
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال