ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا صیادی، خاطره سیلانی، معصومه اکبری سارویی، الهام فقیه زاده، (1398). وضعیت آلارم های مانیتورینگ فیزیولوژیک و خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی، فصلنامه حیات، 25(3)، 342-355. magiran.com/p2061344
Leila Sayadi, Khatereh Seylani, Masomeh Akbari Sarruei, Elham Faghihzadeh, (2019). Physiologic monitor alarm status and nurses’ alarm fatigue in coronary care units, Hayat, 25(3), 342-355. magiran.com/p2061344
لیلا صیادی، خاطره سیلانی، معصومه اکبری سارویی، الهام فقیه زاده، وضعیت آلارم های مانیتورینگ فیزیولوژیک و خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی. فصلنامه حیات، 1398؛ 25(3): 342-355. magiran.com/p2061344
Leila Sayadi, Khatereh Seylani, Masomeh Akbari Sarruei, Elham Faghihzadeh, Physiologic monitor alarm status and nurses’ alarm fatigue in coronary care units, Hayat, 2019; 25(3): 342-355. magiran.com/p2061344
لیلا صیادی، خاطره سیلانی، معصومه اکبری سارویی، الهام فقیه زاده، "وضعیت آلارم های مانیتورینگ فیزیولوژیک و خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی"، فصلنامه حیات 25، شماره 3 (1398): 342-355. magiran.com/p2061344
Leila Sayadi, Khatereh Seylani, Masomeh Akbari Sarruei, Elham Faghihzadeh, "Physiologic monitor alarm status and nurses’ alarm fatigue in coronary care units", Hayat 25, no.3 (2019): 342-355. magiran.com/p2061344
لیلا صیادی، خاطره سیلانی، معصومه اکبری سارویی، الهام فقیه زاده، (1398). 'وضعیت آلارم های مانیتورینگ فیزیولوژیک و خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی'، فصلنامه حیات، 25(3)، صص.342-355. magiran.com/p2061344
Leila Sayadi, Khatereh Seylani, Masomeh Akbari Sarruei, Elham Faghihzadeh, (2019). 'Physiologic monitor alarm status and nurses’ alarm fatigue in coronary care units', Hayat, 25(3), pp.342-355. magiran.com/p2061344
لیلا صیادی؛ خاطره سیلانی؛ معصومه اکبری سارویی؛ الهام فقیه زاده. "وضعیت آلارم های مانیتورینگ فیزیولوژیک و خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی". فصلنامه حیات، 25 ،3 ، 1398، 342-355. magiran.com/p2061344
Leila Sayadi; Khatereh Seylani; Masomeh Akbari Sarruei; Elham Faghihzadeh. "Physiologic monitor alarm status and nurses’ alarm fatigue in coronary care units", Hayat, 25, 3, 2019, 342-355. magiran.com/p2061344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال