ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه سید ناصرالدین، سحاب حجازی، یحیی همزه، (1398). تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3)، 361-372. magiran.com/p2061348
Masoumeh Seyednaseredin, Sahab Hejazi , Yahya Hamzeh, (2019). The influence of hot water pre-extraction of wheat straw hemicelluloses on monoethanolamine-AQ and soda-AQ pulp properties, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(3), 361-372. magiran.com/p2061348
معصومه سید ناصرالدین، سحاب حجازی، یحیی همزه، تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(3): 361-372. magiran.com/p2061348
Masoumeh Seyednaseredin, Sahab Hejazi , Yahya Hamzeh, The influence of hot water pre-extraction of wheat straw hemicelluloses on monoethanolamine-AQ and soda-AQ pulp properties, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(3): 361-372. magiran.com/p2061348
معصومه سید ناصرالدین، سحاب حجازی، یحیی همزه، "تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 3 (1398): 361-372. magiran.com/p2061348
Masoumeh Seyednaseredin, Sahab Hejazi , Yahya Hamzeh, "The influence of hot water pre-extraction of wheat straw hemicelluloses on monoethanolamine-AQ and soda-AQ pulp properties", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.3 (2019): 361-372. magiran.com/p2061348
معصومه سید ناصرالدین، سحاب حجازی، یحیی همزه، (1398). 'تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3)، صص.361-372. magiran.com/p2061348
Masoumeh Seyednaseredin, Sahab Hejazi , Yahya Hamzeh, (2019). 'The influence of hot water pre-extraction of wheat straw hemicelluloses on monoethanolamine-AQ and soda-AQ pulp properties', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(3), pp.361-372. magiran.com/p2061348
معصومه سید ناصرالدین؛ سحاب حجازی؛ یحیی همزه. "تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،3 ، 1398، 361-372. magiran.com/p2061348
Masoumeh Seyednaseredin; Sahab Hejazi ; Yahya Hamzeh. "The influence of hot water pre-extraction of wheat straw hemicelluloses on monoethanolamine-AQ and soda-AQ pulp properties", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 3, 2019, 361-372. magiran.com/p2061348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال