ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، فاطمه کلایی موخر، (1398). بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3)، 373-384. magiran.com/p2061349
Mohammadreza Dehghani Firoozabadi, Fatemeh Kolaei Moakher , (2019). Evaluation and comparision of mechanical and barrier properties of stone paper and gloss paper, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(3), 373-384. magiran.com/p2061349
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، فاطمه کلایی موخر، بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(3): 373-384. magiran.com/p2061349
Mohammadreza Dehghani Firoozabadi, Fatemeh Kolaei Moakher , Evaluation and comparision of mechanical and barrier properties of stone paper and gloss paper, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(3): 373-384. magiran.com/p2061349
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، فاطمه کلایی موخر، "بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 3 (1398): 373-384. magiran.com/p2061349
Mohammadreza Dehghani Firoozabadi, Fatemeh Kolaei Moakher , "Evaluation and comparision of mechanical and barrier properties of stone paper and gloss paper", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.3 (2019): 373-384. magiran.com/p2061349
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، فاطمه کلایی موخر، (1398). 'بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3)، صص.373-384. magiran.com/p2061349
Mohammadreza Dehghani Firoozabadi, Fatemeh Kolaei Moakher , (2019). 'Evaluation and comparision of mechanical and barrier properties of stone paper and gloss paper', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(3), pp.373-384. magiran.com/p2061349
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ فاطمه کلایی موخر. "بررسی و مقایسه ویژگی های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،3 ، 1398، 373-384. magiran.com/p2061349
Mohammadreza Dehghani Firoozabadi; Fatemeh Kolaei Moakher . "Evaluation and comparision of mechanical and barrier properties of stone paper and gloss paper", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 3, 2019, 373-384. magiran.com/p2061349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال