ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه شکری، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، (1398). بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3)، 429-443. magiran.com/p2061354
Shokoofeh Shokri, Sahab Hejazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, (2019). Investigation on pulp production using γ-valerolactone organosolv process from birch wood, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(3), 429-443. magiran.com/p2061354
شکوفه شکری، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 10(3): 429-443. magiran.com/p2061354
Shokoofeh Shokri, Sahab Hejazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, Investigation on pulp production using γ-valerolactone organosolv process from birch wood, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2019; 10(3): 429-443. magiran.com/p2061354
شکوفه شکری، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، "بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 10، شماره 3 (1398): 429-443. magiran.com/p2061354
Shokoofeh Shokri, Sahab Hejazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, "Investigation on pulp production using γ-valerolactone organosolv process from birch wood", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 10, no.3 (2019): 429-443. magiran.com/p2061354
شکوفه شکری، سحاب حجازی، علی عبدالخانی، هربرت سیکستا، (1398). 'بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10(3)، صص.429-443. magiran.com/p2061354
Shokoofeh Shokri, Sahab Hejazi , Ali Abdolkhani, Herbert Sixta, (2019). 'Investigation on pulp production using γ-valerolactone organosolv process from birch wood', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(3), pp.429-443. magiran.com/p2061354
شکوفه شکری؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ هربرت سیکستا. "بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 10 ،3 ، 1398، 429-443. magiran.com/p2061354
Shokoofeh Shokri; Sahab Hejazi ; Ali Abdolkhani; Herbert Sixta. "Investigation on pulp production using γ-valerolactone organosolv process from birch wood", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10, 3, 2019, 429-443. magiran.com/p2061354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال