ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سارا شهابی، علی جعفری، (1398). نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر تبریز، فصلنامه روان شناسی مدرسه، 8(3)، 127-146. magiran.com/p2061377
S Shahabi , A Jafari, (2019). The role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of students: A case of Tabriz city, Journal of School Psychology, 8(3), 127-146. magiran.com/p2061377
سیده سارا شهابی، علی جعفری، نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر تبریز. فصلنامه روان شناسی مدرسه، 1398؛ 8(3): 127-146. magiran.com/p2061377
S Shahabi , A Jafari, The role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of students: A case of Tabriz city, Journal of School Psychology, 2019; 8(3): 127-146. magiran.com/p2061377
سیده سارا شهابی، علی جعفری، "نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر تبریز"، فصلنامه روان شناسی مدرسه 8، شماره 3 (1398): 127-146. magiran.com/p2061377
S Shahabi , A Jafari, "The role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of students: A case of Tabriz city", Journal of School Psychology 8, no.3 (2019): 127-146. magiran.com/p2061377
سیده سارا شهابی، علی جعفری، (1398). 'نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر تبریز'، فصلنامه روان شناسی مدرسه، 8(3)، صص.127-146. magiran.com/p2061377
S Shahabi , A Jafari, (2019). 'The role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of students: A case of Tabriz city', Journal of School Psychology, 8(3), pp.127-146. magiran.com/p2061377
سیده سارا شهابی؛ علی جعفری. "نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان شناختی معلمان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی شهر تبریز". فصلنامه روان شناسی مدرسه، 8 ،3 ، 1398، 127-146. magiran.com/p2061377
S Shahabi ; A Jafari. "The role of aggression, depression and psychological well-being of teachers in predicting academic achievement of students: A case of Tabriz city", Journal of School Psychology, 8, 3, 2019, 127-146. magiran.com/p2061377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال