به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیانا کیارستمی، داریوش باغبانی، سید محسن آل علی، سید علی آقانباتی، محمد پرنداور، (1398). بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو، فصلنامه علوم زمین، 29(113)، 155-164. magiran.com/p2061408
Kiana Kiarostami, Darioush Baghbani, Seyed Mohsen Aleali , Seyed Ali Aghanabati, Mohammad Parandavar, (2019). Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(113), 155-164. magiran.com/p2061408
کیانا کیارستمی، داریوش باغبانی، سید محسن آل علی، سید علی آقانباتی، محمد پرنداور، بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 29(113): 155-164. magiran.com/p2061408
Kiana Kiarostami, Darioush Baghbani, Seyed Mohsen Aleali , Seyed Ali Aghanabati, Mohammad Parandavar, Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 29(113): 155-164. magiran.com/p2061408
کیانا کیارستمی، داریوش باغبانی، سید محسن آل علی، سید علی آقانباتی، محمد پرنداور، "بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 113 (1398): 155-164. magiran.com/p2061408
Kiana Kiarostami, Darioush Baghbani, Seyed Mohsen Aleali , Seyed Ali Aghanabati, Mohammad Parandavar, "Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.113 (2019): 155-164. magiran.com/p2061408
کیانا کیارستمی، داریوش باغبانی، سید محسن آل علی، سید علی آقانباتی، محمد پرنداور، (1398). 'بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو'، فصلنامه علوم زمین، 29(113)، صص.155-164. magiran.com/p2061408
Kiana Kiarostami, Darioush Baghbani, Seyed Mohsen Aleali , Seyed Ali Aghanabati, Mohammad Parandavar, (2019). 'Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(113), pp.155-164. magiran.com/p2061408
کیانا کیارستمی؛ داریوش باغبانی؛ سید محسن آل علی؛ سید علی آقانباتی؛ محمد پرنداور. "بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو". فصلنامه علوم زمین، 29 ،113 ، 1398، 155-164. magiran.com/p2061408
Kiana Kiarostami; Darioush Baghbani; Seyed Mohsen Aleali ; Seyed Ali Aghanabati; Mohammad Parandavar. "Investigation of Lithostratigraphic and Biostratigraphic of the sarvak formation at type section", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 113, 2019, 155-164. magiran.com/p2061408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال