ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا حسین یار، سید رضا موسوی حرمی، ایرج عبدالهی فرد، اسدالله محبوبی، حمیدرضا مصفی، (1398). شناسایی دسته رخساره FSST در توالی های رودخانه ای با مثالی از سازند شوریجه، فصلنامه علوم زمین، 29(113)، 283-290. magiran.com/p2061419
Gholamreza Hosseinyar, Reza Moussavi Harami , Iraj Abdollahi Fard, Asadollah Mahboubi, Hamidreza Mosaffa, (2019). Identification of Falling Stage System Tract in fluvial successions, an example from Shurijeh Formation, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(113), 283-290. magiran.com/p2061419
غلامرضا حسین یار، سید رضا موسوی حرمی، ایرج عبدالهی فرد، اسدالله محبوبی، حمیدرضا مصفی، شناسایی دسته رخساره FSST در توالی های رودخانه ای با مثالی از سازند شوریجه. فصلنامه علوم زمین، 1398؛ 29(113): 283-290. magiran.com/p2061419
Gholamreza Hosseinyar, Reza Moussavi Harami , Iraj Abdollahi Fard, Asadollah Mahboubi, Hamidreza Mosaffa, Identification of Falling Stage System Tract in fluvial successions, an example from Shurijeh Formation, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 29(113): 283-290. magiran.com/p2061419
غلامرضا حسین یار، سید رضا موسوی حرمی، ایرج عبدالهی فرد، اسدالله محبوبی، حمیدرضا مصفی، "شناسایی دسته رخساره FSST در توالی های رودخانه ای با مثالی از سازند شوریجه"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 113 (1398): 283-290. magiran.com/p2061419
Gholamreza Hosseinyar, Reza Moussavi Harami , Iraj Abdollahi Fard, Asadollah Mahboubi, Hamidreza Mosaffa, "Identification of Falling Stage System Tract in fluvial successions, an example from Shurijeh Formation", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.113 (2019): 283-290. magiran.com/p2061419
غلامرضا حسین یار، سید رضا موسوی حرمی، ایرج عبدالهی فرد، اسدالله محبوبی، حمیدرضا مصفی، (1398). 'شناسایی دسته رخساره FSST در توالی های رودخانه ای با مثالی از سازند شوریجه'، فصلنامه علوم زمین، 29(113)، صص.283-290. magiran.com/p2061419
Gholamreza Hosseinyar, Reza Moussavi Harami , Iraj Abdollahi Fard, Asadollah Mahboubi, Hamidreza Mosaffa, (2019). 'Identification of Falling Stage System Tract in fluvial successions, an example from Shurijeh Formation', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(113), pp.283-290. magiran.com/p2061419
غلامرضا حسین یار؛ سید رضا موسوی حرمی؛ ایرج عبدالهی فرد؛ اسدالله محبوبی؛ حمیدرضا مصفی. "شناسایی دسته رخساره FSST در توالی های رودخانه ای با مثالی از سازند شوریجه". فصلنامه علوم زمین، 29 ،113 ، 1398، 283-290. magiran.com/p2061419
Gholamreza Hosseinyar; Reza Moussavi Harami ; Iraj Abdollahi Fard; Asadollah Mahboubi; Hamidreza Mosaffa. "Identification of Falling Stage System Tract in fluvial successions, an example from Shurijeh Formation", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 113, 2019, 283-290. magiran.com/p2061419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال