ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماندانا نیکنام، طه تاج، (1398). پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان، نشریه مطالعات زن و خانواده، 7(1)، 9-29. magiran.com/p2061438
Mandana Niknam , Taha Taj, (2019). Marital instability prediction based on emotional intelligence and spiritual intelligence variables in a non-clinical population of Women, Woman and family studies, 7(1), 9-29. magiran.com/p2061438
ماندانا نیکنام، طه تاج، پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان. نشریه مطالعات زن و خانواده، 1398؛ 7(1): 9-29. magiran.com/p2061438
Mandana Niknam , Taha Taj, Marital instability prediction based on emotional intelligence and spiritual intelligence variables in a non-clinical population of Women, Woman and family studies, 2019; 7(1): 9-29. magiran.com/p2061438
ماندانا نیکنام، طه تاج، "پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان"، نشریه مطالعات زن و خانواده 7، شماره 1 (1398): 9-29. magiran.com/p2061438
Mandana Niknam , Taha Taj, "Marital instability prediction based on emotional intelligence and spiritual intelligence variables in a non-clinical population of Women", Woman and family studies 7, no.1 (2019): 9-29. magiran.com/p2061438
ماندانا نیکنام، طه تاج، (1398). 'پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان'، نشریه مطالعات زن و خانواده، 7(1)، صص.9-29. magiran.com/p2061438
Mandana Niknam , Taha Taj, (2019). 'Marital instability prediction based on emotional intelligence and spiritual intelligence variables in a non-clinical population of Women', Woman and family studies, 7(1), pp.9-29. magiran.com/p2061438
ماندانا نیکنام؛ طه تاج. "پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی در یک جمعیت غیر بالینی از زنان". نشریه مطالعات زن و خانواده، 7 ،1 ، 1398، 9-29. magiran.com/p2061438
Mandana Niknam ; Taha Taj. "Marital instability prediction based on emotional intelligence and spiritual intelligence variables in a non-clinical population of Women", Woman and family studies, 7, 1, 2019, 9-29. magiran.com/p2061438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال