ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام عطاری، (1398). ارزیابی برخی عوامل موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مکمل گلوکوزامین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(4)، 308-319. magiran.com/p2061977
Elham Attari, (2019). Evaluation Factors Affecting on Falling of Elderly Women With Knee Arthritis Following Tai Chi ‎Exercises and Glucosamine, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(4), 308-319. magiran.com/p2061977
الهام عطاری، ارزیابی برخی عوامل موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مکمل گلوکوزامین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(4): 308-319. magiran.com/p2061977
Elham Attari, Evaluation Factors Affecting on Falling of Elderly Women With Knee Arthritis Following Tai Chi ‎Exercises and Glucosamine, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2019; 23(4): 308-319. magiran.com/p2061977
الهام عطاری، "ارزیابی برخی عوامل موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مکمل گلوکوزامین"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 4 (1398): 308-319. magiran.com/p2061977
Elham Attari, "Evaluation Factors Affecting on Falling of Elderly Women With Knee Arthritis Following Tai Chi ‎Exercises and Glucosamine", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.4 (2019): 308-319. magiran.com/p2061977
الهام عطاری، (1398). 'ارزیابی برخی عوامل موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مکمل گلوکوزامین'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(4)، صص.308-319. magiran.com/p2061977
Elham Attari, (2019). 'Evaluation Factors Affecting on Falling of Elderly Women With Knee Arthritis Following Tai Chi ‎Exercises and Glucosamine', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(4), pp.308-319. magiran.com/p2061977
الهام عطاری. "ارزیابی برخی عوامل موثر بر زمین خوردن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو متعاقب تمرین تایچی و مکمل گلوکوزامین". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،4 ، 1398، 308-319. magiran.com/p2061977
Elham Attari. "Evaluation Factors Affecting on Falling of Elderly Women With Knee Arthritis Following Tai Chi ‎Exercises and Glucosamine", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 4, 2019, 308-319. magiran.com/p2061977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال