ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره پنق، رحیم خباز، عبد المجید ایزدپناه، (1398). اندازه گیری آهنگ دز گامای محیطی در فضای باز و فضای داخل ساختمان ها در شهرهای گرگان و بندرترکمن با استفاده از دزیمتر گازی و دزیمتری ترمولومینسانس، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، 397-408. magiran.com/p2062019
B Pangh, R Khabaz, A Izadpanah, (2019). Measurement of outdoor and indoor ambient gamma dose rate in Gorgan and Bandar-Torkman cities using gas and TLD dosimeters, Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), 397-408. magiran.com/p2062019
بهاره پنق، رحیم خباز، عبد المجید ایزدپناه، اندازه گیری آهنگ دز گامای محیطی در فضای باز و فضای داخل ساختمان ها در شهرهای گرگان و بندرترکمن با استفاده از دزیمتر گازی و دزیمتری ترمولومینسانس. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1398؛ 12(3): 397-408. magiran.com/p2062019
B Pangh, R Khabaz, A Izadpanah, Measurement of outdoor and indoor ambient gamma dose rate in Gorgan and Bandar-Torkman cities using gas and TLD dosimeters, Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 12(3): 397-408. magiran.com/p2062019
بهاره پنق، رحیم خباز، عبد المجید ایزدپناه، "اندازه گیری آهنگ دز گامای محیطی در فضای باز و فضای داخل ساختمان ها در شهرهای گرگان و بندرترکمن با استفاده از دزیمتر گازی و دزیمتری ترمولومینسانس"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 12، شماره 3 (1398): 397-408. magiran.com/p2062019
B Pangh, R Khabaz, A Izadpanah, "Measurement of outdoor and indoor ambient gamma dose rate in Gorgan and Bandar-Torkman cities using gas and TLD dosimeters", Iranian Journal of Health and Environment 12, no.3 (2019): 397-408. magiran.com/p2062019
بهاره پنق، رحیم خباز، عبد المجید ایزدپناه، (1398). 'اندازه گیری آهنگ دز گامای محیطی در فضای باز و فضای داخل ساختمان ها در شهرهای گرگان و بندرترکمن با استفاده از دزیمتر گازی و دزیمتری ترمولومینسانس'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12(3)، صص.397-408. magiran.com/p2062019
B Pangh, R Khabaz, A Izadpanah, (2019). 'Measurement of outdoor and indoor ambient gamma dose rate in Gorgan and Bandar-Torkman cities using gas and TLD dosimeters', Iranian Journal of Health and Environment, 12(3), pp.397-408. magiran.com/p2062019
بهاره پنق؛ رحیم خباز؛ عبد المجید ایزدپناه. "اندازه گیری آهنگ دز گامای محیطی در فضای باز و فضای داخل ساختمان ها در شهرهای گرگان و بندرترکمن با استفاده از دزیمتر گازی و دزیمتری ترمولومینسانس". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 12 ،3 ، 1398، 397-408. magiran.com/p2062019
B Pangh; R Khabaz; A Izadpanah. "Measurement of outdoor and indoor ambient gamma dose rate in Gorgan and Bandar-Torkman cities using gas and TLD dosimeters", Iranian Journal of Health and Environment, 12, 3, 2019, 397-408. magiran.com/p2062019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال